Thứ Ba, 3/10/2023

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

LTS: Ngày 11/3 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 /CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 -CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38 -CTr/BDVTW-BCA về công tác dân vận; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài phát biểu kết luận Hội nghị. Tạp chí Dân vận trân trọng trích đăng nội dung quan trọng của bài phát biểu cùng bạn đọc.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân làm chủ, quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự”. Trong quan hệ với nhân dân: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và xác định công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng CAND. Coi chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ đóng vai trò quan trọng, quyết định công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong điều kiện xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đồng thời Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng tích cực phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Công an xác định bản chất của công tác Công an là công tác dân vận, nếu không vận động được nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, xây dựng lực lượng Công an, tức là không thành công, phải dựa vào nhân dân, phải vận động nhân dân tham gia và ủng hộ. Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, Chương trình hành động số 22 và 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38 về công tác dân vận, đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

1. Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận đã được Ban Dân vận, Công an và các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm, đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân vận, gắn với các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Dân vận, Công an các cấp chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

2. Chương trình phối hợp số 09 về Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trên các mặt công tác, bảo đảm ANTT trong giai đoạn hiện nay. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả trên mọi địa bàn, trong từng đơn vị, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân trong lực lượng Công an các cấp và Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân thuộc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở Trung ương và các địa phương, đây là những nhân tố hết sức quan trọng, những điển hình tiên tiến cần tiếp tục nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

3. Chương trình hành động số 22 được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc; nhận thức của đảng viên và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an về công tác dân vận ngày càng được nâng lên; công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, thực hiện Quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an được phát động mạnh mẽ; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được quan tâm, đổi mới, kiện toàn về tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Công tác thông tin tuyên truyền trong CAND tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

4. Thông qua thực hiện các chương trình phối hợp nêu trên đã tăng cường sự đoàn kết thống nhất giữa các cơ quan, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân. Trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức chiến đấu của cán bộ, đoàn viên, hội viên; cán bộ, chiến sỹ CAND có nhiều chuyển biến tốt, chủ động hơn trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ ANTT trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Do vậy, tôi đề nghị lực lượng CAND, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”. Tập trung triển khai thực hiện, cụ thể hóa Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới... Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Hai là, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào, đặc biệt là các cấp cơ sở. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm ANTT. Gắn kết việc thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phát động, với các dự án, kế hoạch, chương trình từ thiện giúp đỡ người nghèo... đem lại hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân”.

Ba là, tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, các loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Chú trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bốn là, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc củng cố, phát triển bộ máy chính quyền ở cơ sở là cực kỳ quan trọng, đúng với chủ trương của Đảng; tổ chức chính trị ở cơ sở trực tiếp truyền đạt các chủ trương, chỉ thị của Đảng đến với nhân dân và trực tiếp hướng dẫn, tổ chức nhân dân thực hiện. Nếu tổ chức chính trị ở cơ sở yếu thì không thể hoàn thành được điều đó, đây là yêu cầu rất quan trọng và được lực lượng Công an đặc biệt quan tâm thực hiện. Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; có biện pháp thích hợp để nhân dân kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, CAND, lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời, vinh danh đối với quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm là, chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Quan tâm chế độ, chính sách, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, khoa học công nghệ cho cán bộ, chiến sỹ của lực lượng CAND, cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ của các đoàn thể.

Đại tướng Tô Lâm
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN