Thứ Ba, 7/7/2020

Công tác dân vận đã tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân, trở thành trụ cột của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

                       
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

TẠP CHÍ IN