Thứ Năm, 20/2/2020
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
 
Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX 


Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổng hợp gửi kiến nghị đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đề nghị Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tiếp thu cụ thể và thực hiện trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận.

Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, phương châm chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, trong đó có sự đóng góp to lớn của MTTQ các cấp. Đồng chí đề nghị, Chính phủ và MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa hai bên để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế-xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, tự nguyện chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức đa dạng hóa các kênh thông tin để người dân bày tỏ nguyện vọng và trực tiếp giám sát kết quả của việc thực hiện những kiến nghị; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các giải pháp, chính sách trong nỗ lực “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội 


Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo đó Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử, giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Bốn Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm các vị: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; sáu Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm các vị: Tô Thị Bích Châu, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Lan Hương, Hà Thị Khiết, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó nêu rõ mục tiêu hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, đó là:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Nghị quyết nhấn mạnh các nội dung cơ bản năm Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, bao gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Các văn kiện Đại hội đã kết tinh trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm tính tiêu biểu, thiết thực và tính đại diện của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, MTTQ các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể.

 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ 


* Ngay sau lễ bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp báo thông báo về kết quả Đại hội và trả lời các vấn đề báo chí quan tâm.

* Tối cùng ngày, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị đại biểu của Đại hội và đông đảo nhân dân thủ đô .

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng trong những năm tới, TP Hà Nội cùng cả nước tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn để Thủ đô cùng cả nước có bước đột phá mới, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, xứng đáng là “Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình”.

Tại chương trình, các đại biểu đã thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, vẻ đẹp quê hương, đất nước.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi