Thứ Sáu, 30/10/2020
Để Công đoàn là lựa chọn đầu tiên của người lao động
 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao đổi với cán bộ Công đoàn chủ chốt tại lớp tập huấn 


Trao đổi chuyên đề "Nhiệm vụ trọng tâm công tác công vận, công đoàn của Đảng trong giai đoạn hiện nay" với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hơn 300 cán bộ Công đoàn chủ chốt cấp, tỉnh, thành, ngành, tổng công ty, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, đồng chí Trương Thị Mai đã đề cập tới những văn bản rất quan trọng của Đảng liên quan đến quan điểm của Đảng về Công đoàn, người lao động.

Đó là: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết số 20-NQ/TW (2008) về “Tiếp thục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW (2016) “Về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 80-KL/TW (2010) và Thông báo kết luận số 22-TB/TW (2017) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về phát triển công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các văn bản về quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ của Ban Bí thư: Chỉ thị số 22/CT-TW năm 2008 về Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Kết luận số 96-KL/TW năm 2014 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư khóa X; Chỉ thị số 37-CT/TW (2019) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Nghị quyết số 18-NQ/TW (2017) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"…

 
Tập huấn cán bộ Công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, thành, ngành năm 2019


Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành cho tổ chức Công đoàn một vị trí đặc biệt; nhất là khi Việt Nam bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường, Công đoàn phải là tổ chức đầu tiên có sự đột phá để bảo vệ người lao động.

“Nếu Công đoàn không mạnh thì không đại diện được theo luật pháp để bảo vệ được đoàn viên, người lao động và như vậy rủi ro của người lao động sẽ lớn. Vì vậy, từng cán bộ Công đoàn cũng phải mạnh để bảo vệ được quyền lợi của người lao động”, đồng chí Trương Thị Mai nói.

Cho rằng, trong 10 năm tiếp theo, Công đoàn vẫn là tổ chức lớn nhất, mạnh nhất, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Công đoàn phải liên tục đổi mới để củng cố, phát triển, để lựa chọn đầu tiên của người lao động là tổ chức Công đoàn. Tổ chức Công đoàn cần phải linh hoạt, cơ động hơn để bất cứ khi nào đoàn viên, người lao động cần là có mặt.

(dangcongsan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi