Thứ Bảy, 2/3/2024
Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các hội quần chúng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tình hình quần chúng và kết quả hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương. Báo cáo nêu rõ, công tác quần chúng luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về công tác vận đồng quần chúng. Qua đó, công tác quần chúng đã tạo được sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên; phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Cùng với đó, công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, quan tâm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức lãnh đạo; góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với các tổ chức quần chúng.

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Công tác dân vận với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, kiều bào được quan tâm, chủ động nắm bắt tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài được phát huy ngày càng hiệu quả.

Công tác đối ngoại nhân dân và phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước láng giềng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương vẫn còn một số hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đầy đủ, chưa nêu cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; chưa coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân khi ban hành chính sách, pháp luật…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã  đóng góp ý kiến đánh giá về tình hình nhân dân, các giai tầng trong xã hội; các kết quả nổi bật, hạn chế trong công tác vận động quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các hội quần chúng. Đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, hoạt động công tác vận động quần chúng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã đóng góp tích cực vào sự bình ổn, tạo cơ hội để đất nước phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn thách thức từ đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ nhưng với sự vào cuộc của Mặt trận, các tổ chức quần chúng trong tuyên truyền vận động đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong thời gian tới với vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp cùng các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân. Thông qua việc lắng nghe ý kiến của nhân dân Mặt trận sẽ tập hợp đầy đủ để kiến nghị tới Đảng, Nhà nước những tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.


 Đông chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương khẳng định, năm 2020, sự đồng thuận trong nhân dân đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó có sự góp sức của các tổ chức quần chúng.

Đặc biệt, trước những sự cố phức tạp của năm 2020 (đại dịch COVID-19, bão lũ ở miền Trung…), công tác quần chúng đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc,  góp phần khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ của Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Công tác quần chúng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu: “Người làm công tác quần chúng phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tập hợp, phát triển và mở rộng lực lượng trong điều kiện mới, song song với việc giữ vững vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối của Đảng với các tầng lớp nhân dân”.

Trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, Hội đồng tiếp tục được đổi mới về cách thức hoạt động trong nắm bắt, đánh giá tình hình, vận động nhân dân; các hoạt động sát với thực tiễn, gắn với đặc điểm từng địa bàn; chú ý đến các ý kiến trên mạng xã hội và đấu tranh trước những suy nghĩ không đúng đắn; tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng và nhân dân để hoàn thiện thể chế, chủ trương, chính sách…

Về nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng, xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả; kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình nhân dân. Hội đồng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo công tác quần chúng, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, phòng.

Ngoài ra, Hội đồng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động, tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác dân vận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư… trong tình hình mới./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất