Thứ Bảy, 2/3/2024
Đảng luôn chú trọng xây dựng, phát triển giai cấp công nhân
 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà
CNLĐ tỉnh Nam Định nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết:

- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định lập trường giai cấp công nhân; khẳng định địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta xác định sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tư tưởng, quan điểm của Đảng được thể hiện xuyên suốt trong văn kiện các kỳ đại hội, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trong đó xác định rõ địa vị của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời nhấn mạnh: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội. Nghị quyết đã chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò, địa vị của giai cấp công nhân, tạo điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua 35 năm đổi mới, hơn 12 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, giai cấp công nhân Việt Nam đã tăng về số lượng, trưởng thành về chất lượng và khẳng định, phát huy vai trò, địa vị của mình trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Theo Tổng cục Thống kê, hiện nay, tổng số lao động làm công hưởng lương trong các loại hình doanh nghiệp ở nước ta có khoảng 24,5 triệu người, trong đó công nhân, lao động trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 60%, chiếm tỉ lệ khoảng 14% số dân và 27% lực lượng lao động xã hội. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, chính trị của giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện. Số công nhân có tri thức, nắm vững khoa học - công nghệ tiên tiến đã tăng lên. Hình thành lớp công nhân trẻ có trình độ học vấn, văn hóa, được đào tạo nghề theo chuẩn nghề nghiệp, được rèn luyện trong thực tiễn sản xuất hiện đại, phương pháp làm việc ngày càng tiên tiến.

Tuy nhiên, nhìn chung, số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của giai cấp công nhân nước ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mặt bằng chung về trình độ văn hóa và tay nghề của công nhân nước ta dù được cải thiện, song vẫn còn thấp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp chưa cao, năng suất lao động còn thấp… ảnh hưởng chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội XIII có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Công đoàn là tổ chức đại diện cho đoàn viên, NLĐ, do đó xin đồng chí chia sẻ về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của giai cấp công nhân hướng về Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Đình Khang:

- Trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng nói chung và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn về kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị, từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của CNVCLĐ. Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, được lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nội dung văn kiện mang tính toàn diện, sâu sắc, có nhiều điểm mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, có nhiều định hướng hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động trước yêu cầu mới của đất nước.

Từ nhiều tháng qua, công nhân, viên chức, lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hăng hái ra sức thi đua lao động sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội. Đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn luôn mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách nhằm chăm lo, phát triển giai cấp công nhân lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng. Trong đó chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở, phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động; hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Tổ chức Công đoàn và CNLĐ mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên mới - xây dựng hạt nhân chính trị trong CNLĐ, nhất là CNLĐ trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết người lao động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tham gia định hướng doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục tạo điều kiện để xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, CNVCLĐ cả nước và tổ chức Công đoàn tin tưởng rằng với việc quán triệt vận dụng thành công những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng và là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

(laodong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất