Thứ Bảy, 30/9/2023
Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 
Đoàn chủ tịch Hội nghị.  


Tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo; cùng dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Tại điểm cầu các địa phương, có các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các ban xây dựng Đảng; ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, đây là lần đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức một Hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với quy mô toàn quốc, có hơn 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện, đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là: Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Xác định giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm, hội nghị thống nhất tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; tham gia các đoàn giám sát tối cao của Quốc hội; các cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; giám sát việc lập và thực hiện các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các quỹ vận động, đóng góp của tổ chức, cá nhân, của toàn xã hội; giám sát sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ; các nội dung khác khi cần thiết qua ý kiến phản ánh của nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, Hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu phát biểu nhấn mạnh, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, cần tăng cường hơn nữa vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên làm nòng cốt; động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những việc mới, việc khó...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển tổng quát của đất nước ta không chỉ cho những năm trước mắt mà cho cả một giai đoạn tương đối dài đến năm 2045 - Kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  


Để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản, quan trọng đó, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp theo thành công của Đại hội, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc hết sức cần thiết và hệ trọng; phải được thực hiện một cách rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Ở đây, vai trò, vị trí, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là vô cùng quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản sau: Một là, tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai là, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Bốn là, về công tác xây dựng nội bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm là, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan với hoạt động của Mặt trận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ; thiết thực, hiệu quả cao, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh,…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, hội nghị không chỉ để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà còn là một biểu tượng sinh động thể hiện tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc “triệu trái tim, một ý chí”, muôn người như một, biến quyết tâm thành hành động cụ thể, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; trước mắt là hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng lòng, chung sức, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác