Thứ Bảy, 25/5/2024
Hội đồng công tác quần chúng Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; các thành viên và Tổ thư ký của Hội đồng, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

 

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Hội đồng đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo Tình hình quần chúng và kết quả hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương năm 2021 trong đó nhấn mạnh: Công tác quần chúng luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác vận động quần chúng, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác vận động quần chúng. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả năm “đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế.

Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đã triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện vai trò nòng cốt trong “Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng”, “Tổ Covid cộng đồng”… tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, làm tốt chức năng chăm lo, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Công tác vận động đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm; chủ động nắm tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng hiệu quả.

Dự thảo Báo cáo cũng thắng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Đó là: công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện có lúc chưa đồng bộ; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và phát hiện các vấn đề nảy sinh một số nơi chưa kịp thời, thiếu sâu sát; có một bộ phận cán bộ Hội còn một số mặt hạn chế về nhận thức, trình độ, năng lực công tác; thiếu tính chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động; hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên ở một số nơi còn yếu...

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá về tình hình nhân dân, các giai tầng trong xã hội; các kết quả nổi bật, hạn chế trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Trong năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có diễn biến phức tạp, đất nước ta tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong đó tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa chủ động tích cực phòng chống dịch Covid-19 vừa nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều cách làm mới, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tập trung triển khai sâu rộng ở cơ sở, hướng vào những lợi ích thiết thực của nhân dân. Qua đó, nhân dân tin tưởng, đồng thuận và đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu “kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận Hội nghị


Trên cơ sở các kết quả đạt được và hạn chế, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương kiện toàn thành viên Hội đồng; xây dựng, triển khai kế hoạch công tác hằng năm và giai đoạn 2021-2026; kịp thời nắm, báo cáo tình hình, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo công tác quần chúng, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác dân vận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề và các cuộc họp, hội nghị tổng kết công tác theo kế hoạch.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nghị quyết đại hội các tổ chức theo nhiệm kỳ. Một số tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tổ chức đại hội nhiệm kỳ các cấp theo quy định. Tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân, phản ánh, kiến nghị, tham mưu với Đảng, Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân. Đặc biệt là, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất