Thứ Bảy, 25/5/2024
"Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức"

 Quang cảnh Hội thảo

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh (Nghị quyết số 23-NQ/TW); Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Biên tập, Tổ giúp việc về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài hệ thống Công đoàn.


 Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 16/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đồng thời, cũng là dịp nhìn lại và đánh giá thực chất kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nửa nhiệm kỳ triển khai xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Trong thời kỳ mới, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục được thể hiện trên nhiều phương diện và “Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là điều kiện quyết định cho thành công của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau hơn 35 năm đổi mới, với vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế. 

Đồng chí nhấn mạnh: "Với mục tiêu phân tích, đánh giá, làm rõ kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; trao đổi, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội thảo vừa thể hiện trách nhiệm, vừa khẳng định niềm tin của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam…”.


 Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương;
Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
và các đại biểu dự Hội thảo

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, với 20 bài tham luận gửi tới Hội thảo, bằng trí tuệ, tư duy lý luận khoa học và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ Công đoàn đã thể hiện quan điểm của mình trên nhiều khía cạnh nội dung sâu sắc, cụ thể như: Hệ thống hóa quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong liên minh với giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức dưới dự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, bàn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực trạng liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở nước ta hiện nay và đề xuất kiến nghị, giải pháp; những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chính sách cho công nhân, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động, thời cơ và thách thức với giai cấp công nhân trong tình hình mới…

Từ đó, khẳng định, giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đã đóng góp trực tiếp, to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chỉ có thể thực hiện thành công khi giai cấp công nhân liên hệ mật thiết, phát huy vai trò nòng cốt trong khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức trở thành nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với chức năng của tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong việc thu hút, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân, góp phần củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kỳ vọng Hội thảo sẽ tổng hợp, chắt lọc, tổng kết được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu, từ đó tiếp tục đề xuất với Đảng tiếp tục phát triển lý luận, khẳng định vai trò to lớn và các giải pháp mạnh mẽ xây dựng khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức, trong đó giúp công nhân giữ vai trò nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu lại định hướng chính sách đối với giai cấp công nhân trong Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó có nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, bồi dưỡng tác phong công nghiệp, thực hiện "trí thức hoá công nhân"; Giải quyết việc làm, giảm tối đa tỉ lệ công nhân thiếu việc làm và thất nghiệp; Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và phát triển Đảng trong công nhân… Đồng thời, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao việc Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cá nhân Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã chủ động, chọn lựa chủ đề tổ chức Hội thảo trong bối cảnh mới. 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan, khoa học để làm sâu sắc hơn 4 nhóm vấn đề: 

Thứ nhất, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và một số vấn đề về liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong 20 năm qua; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

Thứ hai, đánh giá kết quả xây dựng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ ba, dự báo, phân tích tình hình, các yếu tố tác động đến vị trí, vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm tới. 

Thứ tư, giải pháp, kiến nghị xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới./.

HP

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất