Thứ Ba, 25/6/2024
Hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân

 Quang cảnh Hội thảo

Các đồng chí: TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TS. Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là đường lối cơ bản và nhất quán của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, ở mỗi thời kỳ, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ cách mạng Đảng ta đã đề ra những chủ trương cụ thể về đại đoàn kết dân tộc, Nghị quyết 07, ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị khoá VII về “Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất”,  đặc biệt là Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là những văn kiện quan trọng đã tổng kết thực tiễn và đề ra những quan điểm cơ bản của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước.

“Với chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai thực hiện hai nghị quyết trên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các nghị quyết liên quan khác, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu cho mục tiêu chung là xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Qua đó, các cấp đã tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”.


TS. Nguyễn Hữu DũngPhó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng khẳng định: thời gian qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước thông qua việc triển khai 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Kết quả đạt được thời gian qua có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, thành tựu nêu trên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TW và Nghị quyết số 23-NQ/TW còn những hạn chế nhất định. Theo đó, công tác tuyên truyền phổ biến các mục tiêu, quan điểm, những chủ trương và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TW và Nghị quyết số 23-NQ/TW ở một số địa phương, nhất là ở cấp huyện và cấp cơ sở có lúc, có nơi còn hạn chế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi còn hạn chế; Việc phát huy vai trò phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên chưa rõ nét, chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận nhằm đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn, thách thức và đề xuất các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đề xuất phương hướng, và kiến nghị để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết nêu trên phù hợp với điều kiện mới trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến nêu rõ, một số hạn chế nhất định cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Đơn cử là công tác tuyên truyền phổ biến các mục tiêu, quan điểm, những chủ trương và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ở một số địa phương, nhất là ở cấp huyện và cấp cơ sở có lúc, có nơi còn hạn chế. Ở một số cuộc vận động và phong trào thi đua, hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân còn mang tính hình thức, phong trào thiếu bền vững và chưa phát huy được tính sáng tạo, tính tự quản của nhân dân tham gia phong trào. Việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội chưa chủ động, kịp thời, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn hình thức.

Một số đại biểu đề nghị nghiên cứu, quan tâm để những cơ chế, chính sách giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cùng với quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án, quyết định của cấp ủy, chính quyền. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội thông qua việc huy động sự tham gia của nhân dân, các tổ chức xã hội trong việc giám sát, phản biện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phân tích tình hình địa phương để nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh, từ đó có những đề xuất, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề của người dân kiến nghị.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp cần không ngừng đổi mới về mọi mặt, nhất là về phương thức hoạt động thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực hiện tốt vai trò đại diện cho nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bằng các hoạt động cụ thể, như: thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội để phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết kịp thời; đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, những góp ý đã đánh giá cụ thể thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong việc triển khai hai Nghị quyết, từ đó đề xuất phương hướng và kiến nghị góp phần giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận dụng vào quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất