Chủ Nhật, 1/11/2020
Hội nghị tổng kết Hội đồng công tác quần chúng Trung ương năm 2018
 
Quang cảnh Hội nghị 


Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; đại diện lãnh đạo một số hội quần chúng.

Tại Hội nghị, Báo cáo tình hình nhân dân, các giai tầng xã hội, hội quần chúng và kết quả hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương năm 2018 và các ý kiến của các thành viên Hội đồng đều nêu rõ, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã góp phần động viên các giai tầng xã hội tham gia có hiệu quả và việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân được giải quyết có hiệu quả hơn. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Các hội quần chúng tăng nhanh về số lượng, đa dạng dưới nhiều hình thức, phần lớn các hội ra đời xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng, hoạt động đúng pháp luật, điều lệ, tôn chỉ, mục đích; nội dung, phương thức hoạt động có bước đổi mới, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên. Hoạt động của các hội quần chúng đã gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; công tác xã hội hóa các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước cộng đồng, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị - xã hội, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nắm tình hình nhân dân và các giai tầng xã hội có lúc chưa kịp thời và tính dự báo chưa cao. Chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng vẫn còn nhiều bất cập. Xu hướng hành chính hóa còn khá phổ biến trong hoạt động của hội. Một số hội hoạt động còn hình thức, nội dung phương thức hoạt động chưa theo kịp với sự thay đổi của hội viên, nhân dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong năm 2018 với vai trò là các tổ chức vận động quần chúng. Đồng thời đề nghị các tổ chức tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường nắm chắc tình hình quần chúng, thành viên, hội viên của mỗi tổ chức; tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị


Các tổ chức quần chúng cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thành viên, hội viên. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát, phản biện chính sách liên quan đến quần chúng; vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác tập hợp, phát triển hội… Các tổ chức tích cực phối hợp hoạt động với chính quyền và phối hợp giữa các tổ chức với nhau, đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động quần chúng. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Hội đồng công tác quần chúng sẽ tăng cường thẩm định, góp ý các đề án về công tác quần chúng, đặc biệt là tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X, sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Ngoài ra, Hội đồng sẽ tập trung vào tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, các giai tầng xã hội, đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng dự báo tình hình để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước; kiện toàn, đổi mới hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác quần chúng trong tình hình mới.../.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi