Thứ Bảy, 9/12/2023
Thực hiện Quy chế dân chủ ở Yên Bái: Thực chất, bài bản và hiệu quả
 
Bảng niêm yết công khai việc thu phí, lệ phí thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã Mậu Đông,
huyện Văn Yên


Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp trong tỉnh Yên Bái đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, ngành chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC theo từng năm, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát; kiện toàn ban chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung các quy chế, văn bản liên quan…

Nói đến triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, phải nhắc đến hiệu quả rõ nét trong cải cách hành chính theo mô hình "Một cửa”, "Một cửa liên thông” năm 2019. Đến ngày 1/4/2019, tất cả các huyện, thị, thành phố đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công; các huyện, xã, thị trấn đều có lịch tiếp dân niêm yết tại trụ sở UBND, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là bà con người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trong giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ sở. Năm 2019, số lượt tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, quan tâm tổ chức; các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 1.970 lượt công dân. 

Đặc biệt là việc thực hiện QCDC tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp được triển khai hiệu quả; việc tổ chức đối thoại với người lao động được các doanh nghiệp tổ chức theo đúng quy định 3 tháng/lần. Thông qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã giải quyết ngay những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của người lao động, quan tâm, thực hiện các chế độ cho người lao động. 

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đã đẩy mạnh và làm tốt việc công khai cho nhân dân được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra trên các lĩnh vực, tập trung vào các nội dung như: việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; dự toán thu chi ngân sách năm 2019; các chủ trương, phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, các phương án điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất và các dự án, công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ vận động do nhân dân đóng góp… 

Công tác giải quyết khiếu nại được các xã, phường, thị trấn xem xét, giải quyết kịp thời; Quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận tiền mặt và ngày công lao động trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ, làm mới, sửa chữa 1.100 nhà ở cho hộ nghèo; trong đó, có 201 nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà cho trên 4.500 lượt người nghèo với tổng số 2,294 tỷ đồng… 

Ngoài ra, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, hoạt động hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, đảm bảo về số lượng và chất lượng, được tập huấn nghiệp vụ, hàng tháng tổ chức giao ban nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. 

Năm 2019, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành 3.471 cuộc giám sát; kiến nghị chính quyền giải quyết 97 việc; mặt trận Tổ quốc thường xuyên phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp hướng dẫn, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở; hòa giải 1.462 vụ, việc; hòa giải thành công 1.317 vụ việc ngay từ địa bàn dân cư.

Năm 2020, ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao nhận thức, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đề cao vai trò của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.

Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy; gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan Nhà nước; phát huy hiệu quả vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong các vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên, nhân dân…

Nhờ đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đi vào cuộc sống, thực chất, bài bản và có hiệu quả; tạo chuyển biến căn bản về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

(baoyenbai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất