Thứ Sáu, 21/6/2024
Sơn La: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn
 

Ban công tác Mặt trận bản Hua Nà, xã Tông Lạnh (Thuận Châu) tuyên truyền thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp tuyên truyền, phổ biến nội dung của Pháp lệnh số 34 và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện dân chủ, hòa giải ở cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở. Củng cố tổ chức hoạt động của 204 ban thanh tra nhân dân, 204 ban giám sát đầu tư của cộng đồng và 3.284 tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp đã phát hành trên 160.000 bản tin công tác mặt trận đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh; tổ chức 15 hội nghị tập huấn cho gần 2.000 thành viên của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng và ban thanh tra nhân dân đã thanh tra và giám sát trên 8.000 cuộc.

Trong quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đổi mới, sáng tạo, chú trọng thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nhận thức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được nâng lên theo hướng gần dân, trọng dân, trách nhiệm với dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội và chính quyền cùng cấp tuyên truyền, công khai 11 việc theo quy định tại Điều 5, Pháp lệnh số 34 cho nhân dân biết. Cùng với đó, ban công tác mặt trận ở khu dân cư còn phối hợp với trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân để thống nhất và quyết định các công việc theo quy định Pháp lệnh... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin và nâng cao ý thức của nhân dân trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận với các phương án điều chỉnh địa giới hành chính; phương án sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố; các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; các quy định về phí, lệ phí...

Công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền trong việc thực hiện Pháp lệnh số 34 ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.113 cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch; phối hợp tham gia giám sát với các cơ quan có thẩm quyền 1.065 cuộc. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm của người đứng đầu (cán bộ chủ chốt cấp xã), góp phần làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp. Tổ chức góp ý và phản biện xã hội vào 2.100 văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức 1.249 hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân. Qua giám sát, phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng ở các cấp trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật...

Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc được biết, được làm, được tham gia ý kiến và giám sát vào nhiều lĩnh vực hoạt động của chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính ở cơ sở, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

(baosonla.org.vn)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất