Thứ Bảy, 30/9/2023
Bến Tre: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân
 
Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre 


Chuyển biến trên các lĩnh vực

Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong bối cảnh tình hình phát sinh nhiều khó khăn, thách thức do hạn mặn, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19.

Để đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với các chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”, “Năm dân vận khéo” của Trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy. Các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực.

 Việc thực hiện QCDC ở cơ sở xã, phường, thị trấn cũng tiếp tục góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng dân chủ, cụ thể, bám sát thực tiễn, khắc phục biểu hiện quan liêu, cửa quyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, đã đề ra nhiều giải pháp tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và lực lượng vũ trang đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc cũng đã tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; ổn định đời sống, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; “Đảng ta là đảng cầm quyền; Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân”; “Cán bộ, đảng viên là công bộc của dân”... Việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở để người dân thật sự là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cũng chính là thực hiện theo lời Bác dạy.

Năm 2021 là năm đầu cụ thể hóa triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến việc phát huy quyền làm chủ và vai trò quan trọng của nhân dân; cũng là năm Ban Dân vận chọn nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận là “Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở”, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định về các loại hình thực hiện QCDC ở cơ sở đã ban hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, tham gia vào quản lý nhà nước và quản lý xã hội, để QCDC cơ sở trở thành mục tiêu và động lực phát triển.

Hai là, phát huy thật tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thật sự là ngày hội của toàn dân, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính quyền các cấp.

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra nhiều chủ trương, định hướng phát triển tỉnh mang tính đột phá, sáng tạo và rất mới mẻ, với khát vọng sớm đưa Bến Tre bứt phá đi lên và tất nhiên sẽ có nhiều thách thức, khó khăn. Do vậy, hơn lúc nào hết, phải phát huy thật tốt vai trò chủ thể trong tham gia, hưởng ứng và tích cực thực hiện của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Việc thực hiện tốt QCDC là phương pháp, hình thức dân vận quan trọng, mang tính quyết định đến việc tập hợp, huy động sức mạnh, nguồn lực to lớn trong dân để triển khai các nhiệm vụ đó.

Ba là, thực hiện tốt QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, công tác, quan hệ với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ việc chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công mức độ 4, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp, quan tâm công tác vận động, tuyên truyền thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

Sáu là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bảy là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách địa phương và các lĩnh vực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, quan tâm những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân...

Tin rằng, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, sẽ đưa việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở trong tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, giành nhiều kết quả mới to lớn hơn, không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bùi Văn Bia - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre

(baodongkhoi.vn)

Gửi cho bạn bè