Thứ Sáu, 14/6/2024
Thuận Thành: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội
Đường giao thông xã Xuân Lâm (Thuận Thành) được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, Đảng bộ thực hiện nghiêm Kết luận số 120. Hằng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình hoạt động, triển khai tới từng loại hình cơ sở; có kế hoạch kiểm tra cụ thể. Cơ quan nhà nước, các xã, thị trấn gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tất cả những vấn đề có liên quan đến người dân được công khai bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước, các xã, thị trấn trong huyện triển khai thực hiện có nền nếp nội dung của QCDC ở cơ sở. UBND huyện duy trì tốt hoạt động của Trung tâm Hành chính công, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết công việc.

Các xã, thị trấn tổ chức cho nhân dân tham gia bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án trong xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa, quy hoạch sử dụng đất, việc thu và quản lý sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp, chính sách hỗ trợ cho nhân dân... Việc giám sát của nhân dân được thực hiện qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Các Ban tích cực hoạt động, kịp thời phát hiện và kiến nghị với chính quyền địa phương khắc phục nhiều hạn chế, vướng mắc trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách ở địa phương. Qua đó, tạo đồng thuận xã hội, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong 10 năm, huyện huy động hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 108 tỷ đồng và hiến hơn 3.700 m2 đất xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn...

Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới, Đảng ủy xã Xuân Lâm chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBND xã  thông tin rộng rãi các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội,… để nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Qua đó, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng Nông thôn mới. Xã huy động xã hội hóa được 50 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn, vận động nhân dân hiến hơn 1.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông. Xuân Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới từ cuối năm 2016. Hiện xã đang tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đời sống của người dân nâng lên.

Việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc; công khai, minh bạch và lấy ý kiến đóng góp của công chức, viên chức vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách, thu - chi ngân sách,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại nơi làm việc, hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể theo đúng tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, tính công khai, dân chủ được đề cao, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kinh tế - xã hội của huyện duy trì ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

(baobacninh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất