Thứ Bảy, 13/4/2024
Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân để phòng ngừa từ sớm, từ xa
Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND

Ngày 13/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân (CAND) theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương đã từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế công tác, chú trọng chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, ngày 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiện toàn BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở của công an các cấp.

Trong xây dựng, hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an. Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành 15 thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực công tác công an.

Nội dung thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác tiếp tục đổi mới như: Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ, nhân dân phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện dân chủ theo hướng hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm hiệu quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở của lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ, chiến sĩ trong CAND.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát hiện những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để phòng ngừa từ sớm, từ xa và có phương hướng giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng phát sinh từ những hạn chế, bất cập trên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác công an. Đặc biệt, triển khai cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4; triển khai vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý căn cước công dân. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ đạo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định dân chủ ở cơ sở trong CAND; có tổng kết, khen thưởng, cũng như kịp thời phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

(baochinhphu.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất