Thứ Năm, 22/2/2024
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Bình Thuận: “Chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong nhân dân
 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đối thoại với nhân dân
huyện Hàm Thuận Nam.


Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, nửa đầu năm 2022, các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC đạt được một số kết quả. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 06 về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh, trong đó quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở. Chỉ đạo việc thực hiện dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm) và dự án Chung cư sông Cà Ty (TP. Phan Thiết). Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Quy định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, ban hành các kế hoạch về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)…

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức 82 cuộc giám sát, trong đó 7 cuộc cấp tỉnh, 21 cuộc cấp huyện, 52 cuộc cấp xã, 13 hội nghị phản biện xã hội. Song song, tham gia hòa giải thành 201/405 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Qua giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở nắm bắt được bức xúc và nhân dân quan tâm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng ở các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện.

Tổ chức tốt các hoạt động đối thoại với dân

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh, tại cuộc họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở mới đây, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh về thực hiện QCDC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với triển khai thực hiện tốt học tập và làm theo chuyên đề năm 2022 về “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức tốt hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giữa người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp với người lao động theo quy định; tổ chức hội nghị người lao động; tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chú ý giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định đơn, thư, vụ việc, vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân. Thực hiện tốt QCDC trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Người đứng đầu các cấp, các ngành tiếp tục có giải pháp khắc phục cụ thể đối với những khuyết điểm, hạn chế qua đánh giá, xếp loại các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS năm 2021. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước…

(baobinhthuan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè