Thứ Sáu, 24/5/2024
Đại Bái phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

Kinh tế phát triển, diện mạo nông thôn Đại Bái ngày càng khởi sắc.


Thực hiện Quy chế dân chủ, Đảng ủy xã tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, mọi vấn đề của địa phương được bàn bạc công khai trong cấp ủy, tạo thống nhất cao trong xây dựng nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. UBND xã thực hiện công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong đó, tập trung công khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các dự án, quy hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất; quyết toán ngân sách; quy định về thủ tục hành chính... Hình thức công khai phong phú thông qua hệ thống truyền thanh, họp dân, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn,…

Trên cơ sở nắm bắt thông tin, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình. Đảng ủy, UBND Kinh tế phát triển, diện mạo nông thôn Đại Bái ngày càng khởi sắc.xã tạo điều kiện cho nhân dân giám sát trực tiếp thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tập trung vào giám sát các công trình do dân tự đóng góp; rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo; bảo vệ môi trường; quản lý xây dựng... Qua hoạt động giám sát, các Ban kịp thời phát hiện ra một số sai phạm, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết, qua đó giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt hơn công tác quản lý.

Đại Bái đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của công dân. Hằng năm, Khối dân vận xã, Tổ Dân vận các thôn đăng ký xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo phù hợp, chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong triển khai thực hiện, tiêu biểu như mô hình: Giữ gìn và phát huy nghề đúc đồng truyền thống; giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;…

Ngọc Xuyên là địa phương tiêu biểu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Đinh Đình Diệp cho biết: “Phát huy dân chủ, mọi vấn đề quan trọng của thôn đều được họp dân, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện.  Điển hình trong công tác giải phóng mặt bằng, từ năm 2021 đến nay, thôn thực hiện giải phóng mặt bằng 75 ha xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình II. Chi ủy chi bộ chỉ đạo Ban Quản lý thôn, các chi hội đoàn thể phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín tuyên truyền, vận động các hộ có đất thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước; công khai quy hoạch, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng bảo đảm dân chủ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc của các hộ có đất nằm trong Dự án. Đến nay 100% hộ có đất trong diện thu hồi đã nhận tiền bồi thường, không có trường hợp phải cưỡng chế”.

Đồng chí Vũ Đức Khuông, Bí thư Đảng ủy xã Đại Bái khẳng định: “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thi đua “Dân vận khéo” đã tác động tích cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ một xã nghèo của huyện Gia Bình, đến nay Đại Bái đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, hiện đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; là địa phương duy nhất của huyện tự cân đối được ngân sách và có sự điều tiết về huyện; bình quân thu nhập đầu người đạt gần 55 triệu đồng/năm. Hệ thống thiết chế văn hóa, trường học, đường giao thông, điện chiếu sáng… được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo”.

(baobacninh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất