Thứ Sáu, 24/5/2024
Thoại Sơn tiếp tục phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thoại Sơn luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân


Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có tác động tích cực trên nhiều mặt, lĩnh vực, tạo sự đồng thuận và phát huy được trí tuệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thoại Sơn.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Thoại Sơn đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Qua đó, mở 276 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương khóa XIII cho 8.981 lượt đảng viên; tổ chức 211 cuộc triển khai chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” cho 4.416 lượt đảng viên học tập; kiểm tra 18 chi, đảng bộ cơ sở về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong việc công khai cho nhân dân biết những chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương.

Năm 2022, toàn huyện có 76 tổ hòa giải với 496 hòa giải viên, hòa giải thành 151 vụ việc; công tác hộ tịch các xã, thị trấn đã giải quyết 8.236 vụ việc, chứng thực 21.310 trường hợp. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp với nhân dân được 32 cuộc, có 960 người dự.

Đặc biệt, cuộc bầu cử trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức thành công. Kết quả, có 76/152 người trúng cử trưởng ấp, khóm. Bầu 157 thành viên ban thanh tra nhân dân của 17 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2024; bầu 76 tổ hòa giải với tổng số có 424 thành viên.

Về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Theo đó, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” được tăng cường.

Năm 2022, đã tiếp dân 272 lượt với 306 người; tiếp nhận, xử lý 35 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Giải quyết kịp thời, đúng trình tự 17.252 trường hợp về hộ tịch và giải quyết trên 3.000 hồ sơ chứng thực; tỷ lệ hòa giải thành đạt 81%; xử lý vi phạm hành chính 12 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả toàn huyện đã tiếp nhận 68.587 hồ sơ và trả kết quả đạt tỷ lệ 100%; hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 38%; có 22.687 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện được lãnh, chỉ đạo và thực hiện khá toàn diện. Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đã gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, phát huy dân chủ trong nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội; phải gắn chặt việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất và năng lực, tiêu biểu, gương mẫu để hướng dẫn, chỉ đạo, quy tụ nhân dân…

(baoangiang.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất