Thứ Sáu, 24/5/2024
Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 

Xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu thực hiện. Hằng năm phối hợp Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất, qua đó đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, thực thi dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 1.348 cuộc tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, trong đó, tổ chức 119 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo hình thức hội nghị riêng.

Các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỉnh đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành đối với 1.304 thủ tục (1.090 thủ tục cấp tỉnh, 167 thủ tục cấp huyện, 47 thủ tục cấp xã); 80% các văn bản chính thức giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường mạng. 100% cơ quan, đơn vị ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân; công khai lịch tiếp công dân, hòm thư góp ý; bố trí địa điểm, phân công cán bộ tiếp dân; công khai số điện thoại tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đối với xã, phường, thị trấn, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản của T.Ư, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn đã đi vào nền nếp, hiệu quả, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. 100% xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung QCDC trong hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. 100% xóm, bản, tổ dân phố đã sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước được UBND cấp huyện phê duyệt; một số cấp ủy, chính quyền đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở thành tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc công khai các nội dung với nhiều hình thức phù hợp, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc. 100% xã, phường, thị trấn ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân; công khai lịch tiếp công dân, số điện thoại, hòm thư góp ý, bố trí địa điểm và phân công cán bộ có uy tín, trình độ, năng lực tiếp dân, xử lý, giải quyết từ cơ sở những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, góp phần ngăn chặn điểm nóng phát sinh, giảm thiểu tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp của công dân. Trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng, xã, phường, thị trấn đã tiếp 11.059 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 6.814 đơn, đã xem xét giải quyết theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị trấn được quan tâm củng cố, kiện toàn, trong đó, các Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 622 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 1.365 cuộc. Thông qua giám sát phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đề xuất chính quyền giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm, hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đề nghị, yêu cầu sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình không đảm bảo chất lượng ngay trong quá trình thi công.

Thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp chính quyền đã đổi mới phương pháp làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức trách nhiệm công dân được nâng cao.

(baohoabinh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất