Thứ Sáu, 1/3/2024
An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước
 

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang về thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022


Gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Năm 2022, QCDC ở cơ sở tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đã gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chú trọng cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, nhất là những cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo không khí phấn khởi trong hoạt động cộng đồng dân cư tham gia các phong trào thi đua và chương mục tiêu quốc gia; đồng thời, góp phần chấn chỉnh lề lối, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức hướng đến gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển đã được nhân dân bàn bạc, tham gia cùng cấp ủy đảng, chính quyền tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả, như: Vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, những mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân...; nhiều vụ bức xúc trong nội bộ nhân dân được giải quyết tại chỗ, công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm thực hiện tốt; đặc biệt, nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội ngày càng được phát huy. 

Nhân dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia các phong trào do địa phương, đơn vị và các ngành phát động. Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ của công dân ngày càng được thực hiện tốt hơn; vai trò tự quản thông qua xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước, quy chế..., như: Huy động nguồn lực trong nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, nhà Tình nghĩa, nhà Nghĩa tình dân vận, nhà Đại đoàn kết, các công trình văn hóa, thể thao… làm cho bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng đổi mới.

Hằng năm, các cấp, các ngành trong tỉnh phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình, cách làm hay “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; gắn với đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền; xây dựng nông thôn mới bền vững; phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, ban hành nhiều văn bản triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách dân vận và từng bước xây dựng, thực hiện có hiệu quá phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên cuộc sống; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân

“Qua thực hiện QCDC ở cơ sở cho thấy, nơi nào được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo; cán bộ, đảng viên gương mẫu thì nơi đó bầu không khí dân chủ được phát huy, nhân dân tự giác thực hiện, khó khăn sẽ được nhân dân tham gia bàn bạc tháo gỡ; nội bộ đoàn kết, thống nhất thì nhiệm vụ chính trị được hoàn thành, xã hội được ổn định, giàu về đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng khẳng định.

Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương về thực hiện QCDC cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đồng thời, quan tâm thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cần gắn chặt việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”… Tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; chú trọng hoạt động lấy ý kiến của người dân đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Nưng lưu ý, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phản biện xã hội, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, điển hình về thực hiện QCDC ở cơ sở và dân vận trong các cơ quan nhà nước. Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, phân công trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, ban thanh tra nhân dân các cấp; phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban vận động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…Tiếp tục quan tâm, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới”; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng; chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận về công tác dân vận và theo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; chủ trì xây dựng một số đề án mới về công tác dân vận; xây dựng mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ,… góp phần thực hiện tốt cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”./.

Thanh Tiền


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất