Thứ Tư, 29/5/2024
Văn Yên thực hiện Quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận cao trong dân
 

Hiện tại, 100% số xã, thị trấn ở huyện Văn Yên thực hiện việc niêm yết công khai
thủ tục hành chính theo quy định. (Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận Hành chính công
xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân).


Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Văn Yên đã quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập về làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Qua đó, việc thực hiện QCDC trên địa bàn đã đi vào nền nếp, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tại xã An Thịnh, những năm gần đây, địa phương đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Đảng ủy xã đã phát huy tốt vai trò của nhân dân trong hoạt động của chính quyền và giám sát của nhân dân; nhân rộng việc xây dựng hương ước, quy ước; xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng, dân cư; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, thảo luận, thống nhất, quyết định về huy động mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao... 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND xã cho biết: UBND xã đã công khai bình xét hộ nghèo; bình xét các hộ được cứu đói giáp hạt; bình xét các hộ gia đình văn hóa; công khai thu, chi các loại quỹ thu từ đóng góp của nhân dân; công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã theo Luật Ngân sách nhà nước... trong các kỳ họp của HĐND xã, các hội nghị, cuộc họp tại xã, thôn; công khai các loại phí, lệ phí được niêm yết tại Bộ phận Hành chính công; các khoản đóng góp huy động của nhân dân làm đường bê tông, đóng góp để làm đường điện thắp sáng đường quê ở các thôn… đều được bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi họp dân.

Đảm bảo quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, các địa phương của huyện Văn Yên đã thực hiện nghiêm việc công khai để nhân dân biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... 

Việc công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như: niêm yết tại trụ sở, qua hệ thống truyền thanh, qua các cuộc họp thôn, các cuộc tiếp xúc cử tri. 

Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, những việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến để cấp có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát... đã được thực hiện theo quy định như: việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, xây dựng đường nông thôn; bình xét các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân; việc xây dựng quy ước, hương ước, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, bầu ban thanh tra nhân dân... 

Cùng đó, việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đã được huyện quan tâm thực hiện; UBND các xã, thị trấn đã thực hiện có hiệu quả hệ thống hành chính công; 100% các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính theo quy định; qua đó, thuận tiện trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

Thực hiện QCDC ở cơ sở, các xã, thị trấn ở huyện Văn Yên đã đổi mới phương thức làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn, thể hiện qua việc tôn trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã tích cực, chủ động tham gia hướng dẫn, phối hợp xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; lắng nghe, tiếp thu, tập hợp đầy đủ ý kiến của nhân dân để phản ảnh với Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan để giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Đồng chí Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Văn Yên cho biết: thực hiện QCDC ở cơ sở, mối quan hệ giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được tăng cường; vai trò giám sát, phản biện xã hội, năng lực hoạt động thực tiễn được nâng lên; quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện tốt hơn...

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai trên địa bàn huyện Văn Yên đều đạt hiệu quả cao, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

(baoyenbai.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất