Thứ Sáu, 14/6/2024
Cát Tiên: Tạo đồng thuận lòng dân từ việc phát huy dân chủ
 
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Cát Tiên đã góp phần phát huy sức mạnh của toàn dân
trong xây dựng nông thôn mới

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Cát Tiên cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong những năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về QCDC, gắn với tập trung thực hiện nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức thông qua sinh hoạt Ngày pháp luật sáng thứ Hai tuần đầu tháng và hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại UBND các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, UBND huyện Cát Tiên cũng ban hành các Kế hoạch thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; trong đó chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp, kéo dài, khiếu kiện đông người. Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp công tác với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; tiếp thu và sớm xem xét giải quyết kiến nghị, đề xuất sau giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, phối hợp triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên, khích lệ bà con Nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Tiên đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở cũng được quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện hoạt động. Trong năm 2023, 59 tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải thành 93/103 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,2%. Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã trong việc thực hiện QCDC; giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm, công khai trong quản lý điều hành. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức 41 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực đường giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng cơ bản...

Đặc biệt, UBND huyện Cát Tiên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Từng bước tạo sự đồng thuận và thống nhất cao về nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị cũng tập trung nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, nhất là hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai...

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, QCDC ở cơ sở được thực hiện thông qua việc quan tâm quyền lợi, nâng cao đời sống, tay nghề cho người lao động; khuyến khích, động viên kịp thời các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh... Qua đó tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa doanh nghiệp với người lao động.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thanh, thông qua việc các cấp chính quyền chú trọng đổi mới và thực hiện phong cách làm việc theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng đồng thuận, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Từ đó tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tham gia lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cùng chính quyền địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

(baolamdong.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất