Thứ Bảy, 25/5/2024
Bến Tre: Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở để huy động sức dân
 
Quang cảnh buổi kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở Cục Quản lý thị trường tỉnh 


Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế DCCS trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp... được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua triển khai thực hiện Quy chế DCCS đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tiến bộ. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở nhiều nơi hoạt động khá hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn dân cư. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả, một số nơi đã tổ chức được các hoạt động phản biện xã hội ở cấp huyện và cơ sở. Nhân dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền. Quyền làm chủ của nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy; dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Khơi dậy nguồn lực to lớn

Để tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Đảng, nhất là triển khai thi hành Luật Thực hiện DCCS và chủ đề CTDV năm 2024 theo Chương trình số 50-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, coi đây là một khâu quan trọng và cấp bách để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nơi thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.

Việc thực hiện DCCS đã, đang và sẽ góp phần khơi dậy, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và nguồn lực to lớn của nhân dân trong việc tham gia bàn bạc những công việc của địa phương; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải chỉ đạo thực hiện đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định về các loại hình thực hiện Quy chế DCCS đã ban hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, tham gia vào quản lý nhà nước và quản lý xã hội, để Quy chế DCCS trở thành mục tiêu và động lực phát triển.

Tập trung triển khai thi hành Luật Thực hiện DCCS đúng theo Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 6-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 4005/KH-UBND ngày 5-7-2023 của UBND tỉnh; từng cơ quan được giao trách nhiệm phải chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ để đưa Luật sớm đi vào cuộc sống, tạo sự liên tục, đồng bộ trong quá trình thực hành và phát huy DCCS. Hiện nay, tỉnh đang triển khai nhiều chủ trương, định hướng phát triển mang tính đột phá, sáng tạo và rất mới mẻ, với khát vọng sớm đưa tỉnh bứt phá đi lên. Do vậy, việc thực hiện tốt DCCS là phương pháp, hình thức dân vận quan trọng, mang tính quyết định đến việc tập hợp, huy động sức mạnh, nguồn lực to lớn trong dân để triển khai các nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh CTDV của chính quyền, tạo chuyển biến rõ nét trong CTDV của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài. Nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền thật sự thân thiện, gần dân, trọng dân và vì dân; tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS các cấp, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách địa phương và các lĩnh vực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, quan tâm những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; “Đảng ta là đảng cầm quyền; Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân”; “Cán bộ, đảng viên là công bộc của dân”... Việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả DCCS để người dân thật sự là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cũng chính là thực hiện theo lời Bác dạy. Tin rằng, việc thực hiện DCCS ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bùi Văn Bia, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre

(baodongkhoi.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất