Thứ Sáu, 28/1/2022
Thực hiện QCDC ở Mường Nhé: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Đồng chí Lò Thị Kiều Oanh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé cho biết: Thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” để phát huy quyền làm chủ và thu hút nhân dân tham gia quản lý Nhà nước hiệu quả, thiết thực, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mường Nhé thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện QCDC đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðặc biệt, cùng với việc thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở, nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” thì quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thể hiện rõ nhất qua việc tham gia bàn bạc, góp ý kiến trong xây dựng Ðảng, chính sách, pháp luật; giám sát việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng như việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Ðặc biệt, thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, người dân được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia giám sát trực tiếp vào các nội dung như: Công trình do nhân dân đóng góp kinh phí, quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, quản lý xây dựng... Trong năm 2018, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh và HÐND huyện đã có gần 120 ý kiến, kiến nghị của người dân. Từ đó, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn của nhân dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm; tiếp thu những đóng góp của nhân dân trong việc ban hành cũng như tổ chức thực hiện chính sách; tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng và nhân dân ở cơ sở.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở đã duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm việc thực hiện QCDC tại cơ sở, nhất là đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm QCDC, những nội dung gây bức xúc, có thể gây dư luận không tốt trong xã hội… Việc công khai các cơ chế, chính sách, các dự án, công trình đầu tư, quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân; các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… được 11/11 xã thực hiện công khai, minh bạch dưới nhiều hình thức, như: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, bản, tiếp xúc cử tri, buổi họp sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính Nhà nước cũng được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Huyện Mường Nhé đã thực hiện tốt dân chủ trong quản lý và sử dụng tài sản công, công khai tài chính, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ; thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc trên nhiều lĩnh vực.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã đoàn kết, tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất chung sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: xây dựng chỉnh trang nhà ở, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn… Chỉ tính riêng năm 2018, nhân dân trong huyện đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường tuần tra bảo vệ rừng, làm đường nội đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất xây dựng cơ cấu hạ tầng, làm nhà văn hóa… góp phần nâng tổng số chỉ tiêu NTM toàn huyện đạt 7,6 tiêu chí/xã. Trong đó, 1 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 1 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2020 đạt bình quân 15,3 tiêu chí/xã.

Có thể khẳng định, nhờ phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện QCDC cơ sở đã và đang góp phần tạo sự đồng lòng, nhất trí trong cộng đồng dân cư. Từ đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; đặc biệt củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng; đẩy lùi tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” vào Nhà nước như trước đây.

Sầm Phúc/ baodienbienphu.info.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi