Thứ Sáu, 27/5/2022
 • Hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã ở Quảng Ninh

  Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS), tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 • Đồng Nai: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị

  Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Dân vận, luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh Đồng Nai tích cực thực hiện, tạo nhiều chuyển biến rõ nét.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở Bình Thuận

  Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nhất là trong các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, của Trung ương được chú trọng. Nhờ đó, đã tạo sự đồng thuận cao của người dân, mặt khác vừa đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

 • Hoà Bình: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở - Động lực phát triển bền vững

  Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy chế dân chủ (QCDC) theo phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

 • Hoài Nhơn: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

  (Danvan.vn) Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), việc đẩy mạnh thực hiện QCDC được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngay từ địa phương, cơ sở.   

 • Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn ở tỉnh Nam Định

  Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 • Huyện Cao Phong (Hòa Bình) đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  (Danvan.vn) Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt. Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thể hiện rõ sự sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tuyên truyền Nhân dân tự giác, tích cực thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

 • Huyện Tân Lạc: Đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất

  Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã vận dụng linh hoạt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội. Qua đó, khẳng định vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở từng bước đi vào thực chất.

 • Hà Nội: Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ trọng tâm

  Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Những tháng cuối năm 2021, việc triển khai Quy chế dân chủ sẽ tiếp tục gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

 • Thái Nguyên: Khi dân chủ được phát huy ở cơ sở

  Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng đi vào nền nếp. Dân chủ, thực hành dân chủ được mở rộng và phát huy. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được tôn trọng và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • Dân chủ ở cơ sở, động lực xây dựng huyện Bắc Quang phát triển

  “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; là điều kiện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang)” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang Lương Tiến Dũng chia sẻ.

 • Hòa Bình: Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo đồng thuận trong nhân dân

  Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận năm 2021, được cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh Hòa Bình tích cực thực hiện, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt. Từ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

 • Hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở huyện Lạc Thủy

  Nhiều năm qua, nhận thức về dân chủ và thực hiện dân chủ của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ nhận thức đó chuyển hóa thành hành động cụ thể, để lại dấu ấn đậm nét.

 • Công an tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  (Danvan.vn) Trong những năm qua, để đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận, nghị định của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh và đã thu được nhiều kết quả nổi bật.

 • Kinh nghiệm qua 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ở Than Uyên

  (Danvan.vn) Than Uyên là huyện cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh Lai Châu. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 120- KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” đã tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất