Thứ Sáu, 14/6/2024
Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen

 Ph. Ăng-ghen - Nhà lý luận lỗi lạc và chiến sĩ cách mạng vĩ đại
trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 

Theo Hướng dẫn, nội dung tuyên truyền xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với kho tàng lý luận thế giới, nhất là đối với việc phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học, phong trào công nhân và các Đảng vô sản trên thế giới; những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Ph.Ăng-ghen.

Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả nổi bật trong vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam. Các tác phẩm kinh điển của Ph.Ăng-ghen; các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen tại đây

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất