Thứ Sáu, 21/6/2024
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Buổi Lễ được tiến hành tại 63 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022 và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi.

Mục đích của Cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng.

Cuộc thi góp phần hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Cuộc thi nêu rõ: Cuộc thi lần này có ý nghĩa quan trọng khi được phát động vào đầu năm 2023, là năm bản lề thực hiện Đại hội XIII của Đảng, khi Trung ương ban hành nhiều chỉ thị, kết luận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Từ những mục tiêu, yêu cầu của Cuộc thi lần thứ 3, khác với hai cuộc thi trước, Cuộc thi cần được mở rộng, lan tỏa trong bối cảnh, tình hình mới, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cuộc thi cần được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp xã hội, đa dạng các loại hình, tạo sự phong phú, sức lan tỏa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, với tính chất tác phẩm dự thi là sản phẩm mới, sáng tạo, có sức thuyết phục các tác phẩm, Cuộc thi thiết thực đóng góp vào bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác Xây dựng Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm luận điệu sai trái, thù địch…

Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, ngành, đoàn thể, lĩnh vực cần coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư với cách triển khai linh hoạt, bảo đảm cuộc thi được lan tỏa, tạo hiệu quả rõ rệt.

Tại Lễ phát động, sau khi đại diện Ban Tổ chức phổ biến mục đích, yêu cầu Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã cùng làm rõ những điểm mới, yêu cầu và những nội dung mới của Cuộc thi và những câu hỏi được báo giới quan tâm.

(nhandan.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất