Thứ Sáu, 24/5/2024
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
Bản “Đề cương Văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Nội dung Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất