Thứ Ba, 23/7/2024
Góp phần không nhỏ vào kết quả công tác dân vận

 Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu trao bảng tượng trưng
tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải)


Từ những lý luận về công tác dân vận đến những kinh nghiệm được các địa phương trao đổi, chia sẻ đăng tải trên các bài viết của Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận đã giúp cho công tác dân vận của tỉnh Bạc Liêu đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, đứng 01/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 58,67 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông nghiệp chiếm 41,78%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20,53% và dịch vụ chiếm 32,68%. Tổng thu ngân sách nhà nước 7.553 tỷ đồng, đạt 101,03% dự toán.

Hệ thống Ban Dân vận các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và sơ, tổng kết các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện “Ngày Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực.

Thành quả đó một phần là nhờ hiệu quả của công tác tuyên truyền mà vai trò của Tạp chí Dân vận cũng như Trang tin điện tử Dân vận mang lại. Tạp chí Dân vận phát huy vai trò ngọn cờ đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, vai trò phân tích, tổng kết thực tiễn, định hướng tư tưởng cho độc giả. Tạp chí Dân vận làm cầu nối giữa khoa học với thực tiễn; vấn đề xã hội đến gần với người dân hơn. Thông qua Tạp chí Dân vận, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đến được với đông đảo quần chúng nhân dân một cách thiết thực, khoa học và đạt hiệu quả cao. Bằng việc đăng tải những bài viết khoa học với các cứ liệu, dẫn liệu được nghiên cứu một cách nghiêm túc, các vấn đề, sự kiện mang tính thời sự đã giúp cho nhân dân cả nước có cơ sở vững chắc để củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, qua đó góp phần bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, phát huy tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, tạo lập sự đồng thuận xã hội.

Mặt khác, các bài viết được đăng tải trên Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận là những kinh nghiệm thực tiễn đã được các địa phương trong cả nước áp dụng có hiệu quả, qua đó làm cầu nối để các địa phương khác vận dụng sáng tạo vào công tác dân vận của từng địa phương cho phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy công tác dân vận của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả hơn.

Những bài viết mang tính chất nghiên cứu, trao đổi đã góp phần đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nâng cao nhận thức cho người đọc; những bài viết này vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa nóng hổi những vấn đề thực tiễn. Mỗi nội dung đều được đầu tư sâu để tạo ra những bài viết mang tính chuyên sâu, chuyên luận, khái quát, định hướng thông tin và có tính nghiên cứu khoa học cao, có giá trị tham khảo bổ ích đối với công tác dân vận của từng địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các bài viết của Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới tại tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và kiểm tra, giám sát các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp về công tác Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phải thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trở thành khẩu hiệu hành động, phương hướng công tác của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; đồng thời tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2663-QĐ/TU, ngày 01/9/2020 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Việc đọc, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ những bài viết của Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận góp phần không nhỏ vào kết quả công tác dân vận của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung. Đó là cầu nối thiết thực đưa lý luận vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ta đã đặt ra./.

Nguyễn Văn Hòa
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh Bạc Liêu

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất