Thứ Năm, 23/5/2024
Sức lan toả mạnh mẽ của tạp chí Dân vận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc về công tác dân vận trong tình hình mới

 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Bắc Ninh (năm 2015)

Sự đổi mới, phát triển nhanh chóng của Tạp chí Dân vận, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị công tác dân vận trong tình hình mới, không ngừng phấn đấu vươn lên trong nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng. Hiểu rõ sức sống của Tạp chí là ở nơi bạn đọc, Tạp chí Dân vận đã phấn đấu bền bỉ, vượt qua những khó khăn, trở ngại, từng bước nâng cao tính hấp dẫn, thiết thực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham mưu và những người làm công tác dân vận trong cả nước.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen, nhất là tác động, hậu quả khôn lường của đại dịch COVID-19 đối với sức khoẻ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra thành hiện thực, xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Phát huy truyền thống, Tạp chí Dân vận tiếp tục là diễn đàn tin cậy, yêu mến để các cán bộ, đảng viên, cấp uỷ, cán bộ dân vận, các tác giả, các nhà khoa học, các cộng tác viên và đông đảo bạn đọc theo dõi  nghiên cứu, trao đổi về lý luận và thực tiễn công tác dân vận trong tình hình mới. Tôi xin trao đổi thêm một số ý kiến để góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng của Tạp chí Dân vận trong thời gian tới:

Một là, cần đi sâu nghiên cứu, phản ánh kết quả, kinh nghiệm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên cơ sơ, nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và những chỉ đạo quan trọng, tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác dân vận trong công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tăng thêm những bài viết có tính lý luận, phân tích khoa học, lý giải sâu sắc hơn về mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ cua nhân dân, dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng Nhà nước, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân và chủ động hội nhập quốc tế, làm cho nhân dân thật sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, tăng thêm những bài viết mang tính tổng kết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; cách làm hay, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước. Vận động nhân dân thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước. Tổng kết được những bài học kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác dân vận của lực lượng vũ trang nhân dân trong công tác tuyên truyền, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, là phản ánh vai trò công tác dân vận, những tấm gương xả thân trong phòng chống đại dịch COVID-19, vì sức khoẻ, cuộc sống bình an của nhân dân; tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo giải quyết việc làm, đời sống của công nhân, người lao động.

Ba là, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và là năm thứ chín chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, hy vọng Tạp chí Dân vận có nhiều bài viết sâu sắc hơn, toàn diện hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện kinh tế số, xã hội số, phản ánh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế. Cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ thể và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị. Tăng thêm tin, bài chuyên mục "Dân với Đảng" để phản ánh kịp thời những cách làm hay, hiệu quả và những kinh nghiệm ở địa phương, cơ sở về giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân và khiếu nại tố cáo của công dân; nhất là phản ánh về tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân của chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức phục vụ nhân dân. 

Với niềm tin tưởng sâu sắc, Tạp chí Dân vận tiếp tục lan toả mạnh mẽ, phát huy truyền thống, giữ vững và nâng cao chất lượng, xứng đáng là Tạp chí nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Dân vận Trung ương Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận cũng như đông đảo bạn đọc. Xin trân trọng gửi đến các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thắng lợi! ./

TS. Nguyễn Văn Hùng
Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè