Thứ Năm, 18/7/2024
Từ cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", tiếp tục cụ thể hóa công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung
 trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc
đóng góp cho công tác dân vận của Đảng tại Hội nghị khen thưởng điển hình "Dân vận khéo"
và trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" đã được Tạp chí Dân vận - Ban Dân vận Trung ương tuyên truyền, triển khai rộng trãi đến các địa phương, đơn vị trong cả nước và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đến ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đến các địa phương, đơn vị trong tỉnh, ban hành Kế hoạch số 10-KH/BDVTU-HNB ngày 01/11/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh về triển khai Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020. Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng xét chọn tác phẩm của tỉnh gồm các đồng chí là lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành và thành viên ban chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tỉnh; phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong định hướng lựa chọn gương điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu để phục vụ khai thác thông tin thực hiện Cuộc thi. Phối hợp xây dựng các phóng sự phản ảnh, tuyên truyền về cuộc thi, về các mô hình, nội dung, việc làm "Dân vận khéo" và gương điển hình "Dân vận khéo"từ cơ sở, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Triển khai Thể lệ, nội dung cuộc thi đến các địa phương, đơn vị và toàn thể  nhân dân, các tổ chức hội, hội viên, nhà báo, các cơ quan báo chí  trong tỉnh,gắn tổ chức thực hiện cuộc thi với thực hiện "Năm dân vận chính quyền"2018 và 2019; "Năm Dân vận khéo" 2020. Trên cơ sở danh sách điển hình "Dân vận khéo" của các địa phương, đơn vị, giai đoạn 2017-2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cung cấp, giới thiệu trên 500 mô hình, điển hình, gương tập thể cá nhân "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và phục vụ các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, đội ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo, cộng tác viên báo chí khai thác thông tin thực hiện tác phẩm dự thi.

Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí, phát thanh-truyền hình của tỉnh đã triển khai, tuyên truyền nội dung, thể lệ cuộc thi trong tổ chức hội, hội viên, phóng viên, nhà báo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; phản ánh kết quả công tác dân vận, Phong trào thi đua "Dân vận khéo"; gương điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang đã xây dựng nhiều phóng sự phản ảnh công tác dân vận, Phong trào thi đua "Dân vận khéo", gương điển hình “Dân vận khéo" ở  các địa phương, cơ quan trong tỉnh như các tác phẩm: Sức mạnh dân vận, Bình An phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên(củaBáo Tuyên Quang);Lan toả phong trào thi đua dân vận khéo, Phát huy hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới(của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), cùng rất nhiều tin, bài, phóng sự có chất lượng, phản ánh gương điển hình "Dân vận khéo" từ cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng phát sóngvề mục đích, ý nghĩa, Thể lệ Cuộc thi, về Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đến các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốccác đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai cuộc thi trong hệ thống, là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện "Dân vận khéo" bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Xây dựng, nhân rộng nhiều các mô hình, nội dung, việc làm "Dân vận khéo" trong các cấp đoàn, hội, trong đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, bộ phận tham mưu công tác dân vận các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu với cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BDVTU-HNB ngày 01/11/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội nhà báo tỉnh; phối hợp với cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền Thể lệ cuộc thi đến cơ sở; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên, đội ngũ nhà báo, phóng viên, hội viên nhà báo và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. 

Ban dân vận cấp huyện, khối dân vận cơ sở tham mưu với cấp ủy chỉ đạo tuyên truyền về cuộc thi; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, cộng tác viên, nhà báo, phóng viên, hội viên nhà báo và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi; nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện cuộc thi tại cơ sở; cung cấp, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin công tác dân vận, giới thiệu mô hình, điển hình, tấm gương "Dân vận khéo" tiêu biểu cho các cơ quan thông tin đại chúng, các tầng lớp nhân dân khai thác thông tin thực hiện tác phẩm dự thi.

Cuộc thi được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí đã chủ động triển khai, chỉ đạo, phân công cán bộ, phóng viên bám nắm cơ sở, lựa chọn, đăng tải nhiều tác phẩm có chất lượng. Một số địa phương, đơn vị tổ chức tốt cuộc thi và đóng góp nhiều giải cao như: Công an tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được nhiều tin, bài dự thi có chất lượng, phản ánh kết quả nổi bật trong công tác dân vận và gương tập thể, cá nhân điển hình  làm"Dân vận khéo" ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận.

Các tác phẩm dự thi với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, đáp ứng các yêu cầu về thể lệ, đề tài, chủ đề cuộc thi, bám sát những vấn đề thời sự của tỉnh, phản ảnh công tác dân vận, phong trào thi đua"Dân vận khéo" trong các cấp, các ngành,địa phương, đơn vị, những tấm gương điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Cuộc thi có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên, phóng viên, nhà báo. Nhiều tác phẩm báo chí có nội dung, hình thức thể hiện sự công phu về tâm sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề và sức sáng tạo của các nhà báo, phóng viên, hội viên.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Hội Nhà báo tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện cuộc thi; kịp thời tham mưu xét chọn tác phẩm phục vụ trao giải cấp tỉnh và dự thi cấp Trung ương hằng năm. Việc xét chọn tin bài để trao giải cấp tỉnh và dự thi cấp Trung ương được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

Năm 2018, toàn tỉnh có trên 500 tác phẩm tham gia cuộc thi, trong đó gửi dự thi cấp tỉnh và Trung ương 44 tác phẩm, có 02 tác phẩm được vào chung khảo cấp Trung ươngGồm: Tác phẩm "Người anh cả ở Nà Làng" (loại hình Báo in) của tác giả Bàn Thanh- Báo Tuyên Quang; tác phẩm "Nữ Bí thư chi bộ người Mông dân yêu, dân quý" (loại hình Báo in), của tác giả Trần Thái - Công an tỉnh.Năm 2019, toàn tỉnh có 857 tác phẩm tham gia cuộc thi, trong đó gửi dự thi cấp tỉnh 67 tác phẩm, dự thi cấp trung ương 23 tác phẩm. Có 01 tác phẩm được vào chung khảo cấp Trung ương, đó là tác phẩm "Cây đại thụ trên núi Kia Tăng" (báo in) của tác giả Bích Hằng (Minh Huệ)- Phóng viên Báo Tuyên Quang.Năm 2020,toàn tỉnh có gần 1.000 tác phẩm tham gia dự thi, trong đó tham gia cấp tỉnh 53 tác phẩm.Hội đồng xét chọn của tỉnh đã tiến hành chấm điểm, lựa chọn gửi dự thi cấp Trung ương 30 tác phẩm, trong đó 01 tác phẩm được vào chung khảo cấp trung ương năm 2020: Tác phẩm "Dân vận khéo" thì việc gì cũng thành công của tác giả Phóng viên Bàn Thanh - Báo Tuyên Quang; 01 tác phẩm được Ban Dân vận Trung ương trao giải khuyến khích, giai đoạn 2017-2020: Tác phẩm “Dân vận khéo” trong điều tra, khám phá các vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài của tác giả Ngô Quyền (Công an tỉnh).

Có thể nói, Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" là một trong những minh chứng về sự đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, được sự tham gia hưởng ứng của các địa phương, đơn vị, của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ những người làm báo luôn tâm huyết với sự nghiệp dân vận của Đảng. Cuộc thi để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình 35 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Dân vận, trong tâm trí những người làm công tác dân vận.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những điểm mới về công tác dân vận đã và đang được triển khai sâu rộng trong các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống dân vận cả nước. Đối với tỉnh Tuyên Quang,Công tác Dân vận, Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được cụ thể hóa trong các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; với các phong trào thi đua như: Phong trào Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo…. Trong đó, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội " với 12 chỉ tiêu; 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 17 nhiệm vụ cụ thểđã được triển khai thực hiện có kết quả bước đầu, một trong những nhiệm vụ của Đề án đang được thực hiện có sức lan tỏa sâu rộng, đó là việc "Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở". Sau 05 tháng triển khai thực hiện đã có 476 lượt chi, đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện với gần 12.000 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở; có trên 64.000 lượt nhân dân tham gia, tại trên 1.300 lượt thôn của 122 xã. Đã giúp đỡ, hỗ trợ 58 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà; tham gia vận chuyển, lắp đặt trên 14 km cấu kiện mương bê tông đúc sẵn; trồng, chăm sóc trên 91 km tuyến đường hoa; tham gia làm và đắp lề trên 56 km đường đường bê tông; xây dựng công trình đường điện thắp sáng gần 25 km; tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng... Điều đáng nói là phong trào 3 cùng đã tạo chuyển biến rất lớn và sâu sắc từ tư duy đến hành động của mỗi người dân, phát huy được ý chí tự lực tự cường, vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, làm đổi thay bộ mặt nông thôn. Đặc biệt là giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên sâu sát cơ sở,gần dân, hiểu dân, phát hiện kịp thời và tham mưu giải quyết những khó khăn, vấn đề phát sinh tại cơ sở, tăng cường, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Cùng đồng hành với các hoạt động công tác dân vận trong cả nước, Tạp chí Dân vận đã luôn quan tâm, theo sát các hoạt động công tác dân vận của tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến:Hội thi tuyên truyền về điển hình "Dân vận khéo"; Lễ Báo công dâng Bác của hệ thống dân vận tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo "Dân vận" (Khấu Lấu-Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương); hoạt động về nguồn của Ban Dân vận Trung ương tại Bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương - thôn Làng Khây 1, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa;giao ban công tác Dân vận các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Tọa đàm Những đóng góp của công tác Dân vận vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; Hội thảo Những điểm mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh học tập phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các vụ, tuyên truyền kịp thời của Tạp chí Dân vận.

Kỷ niệm 35 năm Tạp chí Dân vận hình thành và phát triển, thay mặt cho những cán bộ chuyên trách công tác Dân vận tỉnh Tuyên Quang xin được bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp của Tạp chí Dân vận và sự đồng hành của Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên Tạp chí trong mọi hoạt động công tác dân vận của các địa phương trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Tạp chí Dân vận, cán bộ, phóng viên Tạp chí luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.Rất mong Tạp chí Dân vận tiếp tục có những đổi mới trong công tác tuyên truyền và các hoạt động tiếp theo để công tác dân vận, Phong trào thi đua "Dân vận khéo" ngày càng được lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng, góp phần thực hiện tốt công tác Dân vận của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Vương Thúy Hằng
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất