Thứ Hai, 6/2/2023
Giới thiệu sách: Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay

“Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” ban hành theo Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) khẳng định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ra Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết này và các nghị quyết chuyên đề khác về dân vận đã và đang được các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện.

        Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về công tác dân vận và sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay của đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Nội dung cuốn sách gồm một số bài viết của đồng chí được lựa chọn đăng trên các tạp chí, kỷ yếu khoa học thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và đã được hiệu đính, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật về thời gian để phù hợp với thực tiễn công tác dân vận hiện nay. Cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa các nghị quyết về dân vận vào cuộc sống.

        Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi