Thứ Hai, 28/11/2022
Định hướng thông tin, tuyên truyền công tác dân vận trong thời gian tới

1. Tập trung tuyên truyền có chiều sâu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận

1.1. Tăng cường các bài viết mang tính nghiên cứu lý luận, kiến giải sâu sắc những vấn đề được nêu trong Nghị quyết, nhất là các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết, cụ thể:

- Về những nhận thức mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

- Vấn đề tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

- Về thể chế hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”;

- Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân;

- Về tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

1.2. Tăng cường tin, bài phản ánh tình hình, kết quả, kinh nghiệm quá trình tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, trọng tâm là thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp lớn đã đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về công tác dân vận, cụ thể:

- Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân;

- Công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện chủ trưởng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận;

- Công tác tham mưu và phối hợp thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước;

- Công tác tham mưu và phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Công tác phối hợp tham mưu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng;

- Công tác phối hợp tham mưu đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác tôn giáo;

- Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

 Trong các bài viết, cần chú trọng phát hiện, phản ánh, cổ vũ những tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực công tác dân vận ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước. Mặt khác, chú ý phản ánh những địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm, có biểu hiện xem nhẹ công tác dân vận.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử dân vận

2.1. Đối với Tạp chí Dân vận (tạp chí in):

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các chuyên mục cho phong phú, thiết thực hơn. Theo đó, chuyển chuyên mục “Tin hoạt động” của tạp chí in về Trang tin điện tử Dân vận để việc cập nhật thông tin hoạt động công tác dân vận được thường xuyên, kịp thời hơn; điều chỉnh chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; bổ sung 02 chuyên mục mới: “Cha ông ta làm dân vận’“Nhìn ra thế giới” (bắt đầu thực hiện từ số tháng 3/2016).

- Phân bổ hợp lý số lượng bài trên các chuyên mục, vừa bảo đảm số lượng  cần thiết những bài mang tính nghiên cứu, lý luận trên các chuyên mục “Vấn đề - Sự kiện”, “Nghiên cứu - trao đổi”, vừa chú trọng số lượng các bài mang tính phản ánh, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn công tác dân vận ở các địa phương, đơn vị trên chuyên mục “Thực tiến - Kinh nghiệm”, có tính đến cơ cấu lĩnh vực (công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác Mặt trận, đoàn thể nhân dân,… và cơ cấu vùng miền; tăng cường bài mang tính hướng dẫn, nghiệp vụ công tác dân vận, xử lý tình huống dân vận cụ thể.

- Tiếp tục cải tiến hình thức trình bày Tạp chí, bảo đảm tiết kiệm kinh phí in ở mức độ phù hợp nhưng vẫn phải bảo đảm hình thức đẹp, trang nhã, nghiêm túc. Tăng cường xây dựng lực lượng cộng tác viên nòng cốt một cách thực chất.

2.2. Đối với Trang tin điện tử Dân vận

- Tổ chức vận hành ổn định, không để gián đoạn do nguyên nhân chủ quan của Tòa soạn. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, bổ sung một số chuyên mục mang tính linh hoạt trong điều kiện cho phép (không làm thay đổi lớn về chuyên mục như đã đăng ký xin cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí).

- Đăng tải, cập nhật kịp thời, chính xác các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan công tác dân vận, của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, hoạt động công tác dân vận của các địa phương và bộ, ngành Trung ương.

- Duy trì việc xây dựng kế hoạch vận hành Trang tin điện tử hằng tháng, bảo đảm hợp lý số lượng tin, bài viết mới và tin bài khai thác cũng như tin bài trên các chuyên mục hiện có theo quy chế, quy định hiện hành.

Trên đây là một số định hướng chính về nội dung tuyên truyền công tác dân vận của Đảng trên các ấn phẩm của Tạp chí Dân vận trong thời gian tới. Ban Biên tập tạp chí Dân vận mong muốn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị; sự quan tâm phối hợp, cộng tác viết tin, bài thường xuyên của lực lượng cộng tác viên với Tạp chí Dân vận.

TẠP CHÍ DÂN VẬN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất