Thứ Năm, 25/4/2024
Nội dung trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận 6 tháng cuối năm 2017

1. Những kết quả chủ yếu, tiêu biểu về lĩnh vực công tác dân vận, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trong đó, chú ý phản ánh sự đổi mới trong nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác dân vận; những kinh nghiệm rút ra và giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới.

2. Tiếp tục phân tích, kiến giải những nội dung quan trọng đề cập trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực công tác dân vận, về phát huy dân chủ XHCN, trọng tâm là các nội dung:

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; vấn đề thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung Nhân dân làm chủ.

- Vấn đề thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện; làm gì để thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; làm gì để tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vấn đề phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế, giữ vững kỷ cương pháp luật, nêu cao đạo đức xã hội, phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức, vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

3. Phản ánh các hoạt động của ban dân vận cấp ủy tỉnh, thành phố và hoạt động công tác dân vận của các ban, bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (chủ yếu để thông tin trên Trang tin điện tử Dân vận - danvan.vn (gọi tắt là Trang tin). Phản ánh, giới thiệu những mô hình, điển hình của công tác dân vận tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (chủ yếu để đăng trên Bản tin công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Bản tin).

Một số lưu ý:

- Bài viết cho Tạp chí Dân vận (bản in) có số lượng chữ không quá 3.200 chữ (đối với bài có tính chất nghiên cứu, trao đổi); không quá 2.400 chữ (đối với bài phản ánh thực tiễn, kinh nghiệm).

- Tin, bài viết cho Trang tin và Bản tin có số lượng chữ không quá 800 chữ và có kèm theo ảnh thực tế đối với thông tin hoạt động và mô hình, điển hình, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận.

- Trên bài viết, đề nghị tác giả ghi đầy đủ họ tên theo CMTND, điện thoại, địa chỉ nơi ở hoặc làm việc. Trong trường hợp tin, bài được đăng, Tòa soạn sẽ đề nghị tác giả cung cấp thông tin chi tiết về số tài khoản cá nhân để thuận tiện cho việc chi trả nhuận bút.

- Tin, bài viết thống nhất dùng font chữ Times New Roman, cỡ 14; file ảnh gửi riêng, dung lượng và kích thước ảnh tối thiểu từ 1MB trở lên. Nhận tin bài gửi qua hộp thư điện tử, trường hợp đặc biệt có thể gửi kèm văn bản in.

- Địa chỉ gửi tin, bài:

+ Tạp chí Dân vận, 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình,  Hà Nội;

+ Email:  tapchidanvan@gmail.com

hoặc tapchidanvantw@yahoo.com.vn

+ Điện thoại:  080.43339; 080.43636 (Phòng Thư ký); 080.44171 (Phòng Trị sự).

+  Fax: 080.43514

Tạp chí Dân vận xin trân trọng cảm ơn và rất mong sự cộng tác của quý bạn đọc, cộng tác viên.

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ DÂN VẬN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất