Chủ Nhật, 26/6/2022
Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019 cụm Đồng bằng sông Hồng

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành của Trung ương; lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh, thành uỷ trong cụm Đồng bằng sông Hồng; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tỉnh Vĩnh Phúc.

6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường, chú trọng công tác dân vận trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết  trong lãnh đạo, điều hành công tác dân vận; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh theo kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, trọng tâm là giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gắn với cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận vào hoạt động quản lý, điều hành, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, đơn vị. Lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động, trọng tâm là thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Vinh giới thiệu khái quát về những thành tựu nổi bật của tỉnh qua hơn 20 năm tái lập, đặc biệt trong công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; thúc đẩy tăng trưởng, quan tâm đẩy mạnh các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Trần Văn Vinh khẳng định: những kết quả trên có đóng góp tích cực từ công tác dân vận và những cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị cần tiếp tục phát huy công tác phối hợp giữa Ban Dân vận và Ủy ban MTTQ các cấp để tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Ngày vì người nghèo; Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến báo cáo cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của các địa phương trong cụm đồng bằng Sông Hồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập cũng đã trung thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số địa phương; việc nắm bắt, phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng những vấn đề bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương những thành tích đạt được trong công tác dân vận của các tỉnh, thành phố cụm đồng bằng Sông Hồng. Ban Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị vận động nhân dân hoàn thành và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội,nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là trong thu ngân sách toàn khu vực với mức 35% GDP cả nước, 7/11 tỉnh, thành phố cân đối được ngân sách, 11/11 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng cao hơn trung bình trong cả nước. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống dân vận và những cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Để phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận trên các tỉnh, thành phố trên địa bàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp sau: Tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng, cụ thể là đổi mới về thể chế; đổi mới phong cách thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo phương châm “gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ, đảng viên. Nắm bắt kịp thời tình hình các địa bàn có điểm nóng điểm phức tạp để kịp thời tham mưu có biện pháp chỉ đạo, giải quyết và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện "Năm dân vận chính quyền", Ban Dân vận các tỉnh, thành phố cần bám sát phương hướng, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cần tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người và đơn thư vượt cấp. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phương thức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo'. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân và hội quần chúng trong thực hiện công tác dân vận...


Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đồng chí Hầu A Lềnh và các đại biểu
chúc mừng tân Trưởng Ban Dân vận 
Thành ủy Hà Nội và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Văn Phú vừa được Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hải Dương tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương./.

Tinh, ảnh: Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất