Thứ Sáu, 30/9/2022
Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10
 
 Đồng chí Trương Thị Mai thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 10
 tới cán bộ, đảng viên Cơ quan Ban Dân vận Trung ương


Dự Hội nghị có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan; các Phó Trưởng Ban: Hà Ngọc Anh, Nguyễn Phước Lộc và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho biết: Hội nghị Trung ương 10 được tổ chức từ ngày 16-18/5/2019 với 4 nội dung chính: (1) Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. (2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. (4) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng 2018.

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Kết quả thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10 đã thống nhất chủ đề, phương châm Đại hội XIII của Đảng; tiêu đề, kết cấu và những nội dung lớn của các báo cáo; làm rõ mục tiêu, yêu cầu, phạm vi của mỗi báo cáo, mối quan hệ giữa các báo cáo. Trong đó, Báo cáo chính trị là trọng tâm, mang tầm khái quát cao, cụ thể hóa Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 là báo cáo chuyên đề; Báo cáo về kinh tế - xã hội là báo cáo chuyên sâu.

Trong đề cương Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất kết cấu gồm 15 vấn đề; chủ đề Đại hội; những quan điểm cơ bản cũng như mục tiêu phát triển, đột phá phát triển. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các đại biểu dự Hội nghị. Trong đó nhấn mạnh các nội dung về yêu cầu và nội dung đối với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nội dung đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp…

Tin và ảnh: Mai Ngọc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất