Thứ Sáu, 30/9/2022
Hội nghị sơ kết công tác đảng và công tác cơ quan Ban Dân vận Trung ương 6 tháng đầu năm 2019
 
Quang cảnh Hội nghị 


Chủ trì Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực; Nguyễn Lam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban.

Dự Hội nghị còn có các Phó Trưởng Ban: Nguyễn Phước Lộc; Hà Ngọc Anh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đảng và công tác cơ quan trong đó có nêu: 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Cơ quan và Lãnh đạo Ban đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm đã đề ra, tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đảng ủy và các chi bộ phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác đảng được thực hiện có nền nếp; công tác chính trị tư tưởng được chú trọng. Cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng, có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Cơ quan; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm, chống lãng phí, chung sức xây dựng cơ quan đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Chú trọng việc nắm tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu nhiều vấn đề phức tạp, đẩy mạnh thực hiện các nội dung “Năm dân vận chính quyền 2019” của hệ thống chính trị.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, bên cạnh các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Ban Dân vận Trung ương xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính trị như: chủ trì tham mưu, thực hiện các đề án theo kế hoạch công tác năm 2019; toàn cơ quan thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới tác phong, xây dựng cơ quan, công sở văn minh, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; theo dõi, nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng các cấp đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về các nội dung liên quan đến Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Ban ghi nhận toàn bộ nỗ lực của toàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Các nội dung trong kế hoạch năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2019 đã được toàn cơ quan, các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó có nhiều việc khó phức tạp như báo cáo về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, báo cáo về các tổ chức quần chúng, báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những vụ việc phức tạp, kéo dài… Toàn cơ quan tiếp tục nỗ lực, xây dựng lề lối công việc, xây dựng nền nếp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, theo dõi địa bàn, nắm tình hình nhân dân. Cán bộ, nhân viên tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực trong công việc, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phấn đấu xây dựng đạo đức trong sáng, lành mạnh, tiết kiệm, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ dân vận của Đảng, người cán bộ tham mưu của Đảng.

 
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị 


Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Chương trình hành động số 31-Ctr/BDVTW ngày 18/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận. Hơn 3 năm qua, Ban Dân vận Trung ương liên tục bổ sung nội dung công việc đồng thời tiếp tục đổi mới cách thức làm việc trong nội bộ cơ quan cũng như trong quan hệ phối hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng; để Ban Dân vận Trung ương thực sự là một cơ quan chiến lược của Đảng về công tác vận động quần chúng.

Điểm lại các công việc đã thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng đây là một khối công việc lớn, là kết quả của sự nỗ lực của toàn bộ lãnh đạo Ban, cán bộ, đảng viên, công viên chức cơ quan. Trong hơn 3 năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã thực hiện tốt các đề án, báo cáo sơ kết, tổng kết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo như: đề án sơ kết Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị là cơ sở để Ban Bí thư ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW; đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, tham mưu ban hành Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới là cơ sở để Ban Bí thư ban hành Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW…

Bên cạnh đó, Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tăng cường đổi mới, cải tiến phương pháp công tác, nâng cao công tác tham mưu, phối hợp hệ thống chính trị làm công tác dân vận, trong đó đã làm tốt công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ, Tổng Cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Công an, Ban Cán sự Ủy ban Dân tộc, Ban Cán sự Bộ Ngoại giao, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam… Ngoài ra, phối hợp, hướng dẫn toàn bộ hệ thống dân vận trong toàn quốc nhất là trong việc tham mưu giải quyết vấn đề phức tạp, phát sinh tại địa phương, cơ sở.

Trong nội bộ cơ quan có một số đổi mới như: nắm tình hình nhân dân; thực hiện một số báo cáo chuyên đề đặc biệt về một số vụ việc phức tạp, vấn đề nổi cộm, những vấn đề liên quan đến dân; kiện toàn tổ chức bộ máy, thu gọn bộ máy, giảm biên chế; tiết kiệm trong sử dụng ngân sách…

Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, trong thời gian tới cán bộ, đảng viên, công viên chứ, người lao động trong cơ quan Ban Dân vận Trung ương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định đáp ứng yêu cầu của Đảng, công tác tham mưu của Ban cần khẩn trương và kịp thời hơn. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ toàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm mạnh sử dụng giấy tờ, hướng đến kết nối thông tin với các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ và Quốc hội. Các đơn vị trong Ban cần rà soát, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong phân công công việc và phối hợp giữa các bộ phận, phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề của năm tới là "Dân vận khéo".

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được của công tác đảng, công tác cơ quan trong 6 tháng vừa qua; đồng thời một số đại biểu đã đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương cho rằng các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, có nội dung thiết thực. Trên cơ sở đó, đồng chí Điểu K’Ré đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương phát huy các kết quả đã đạt được, bám sát kế hoạch, nội dung chương trình công tác năm 2019 để tiếp tục thực hiện, hoàn thành công tác 6 tháng cuối năm.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai đồng chí: Nông Hải Việt, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận và Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyên hàm vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì
cho đồng chí Nông Hải Việt và đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước cho đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Phó Vụ trưởng phụ trách; quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trương Thị Mai cho đồng chí Phạm Trọng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội.

 
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương chúc mừng đồng chí Đặng Hữu Ngọ
và đồng chí Phạm Trọng Cường vừa được bổ nhiệm 


Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất