Thứ Sáu, 27/5/2022
Hội đồng công tác quần chúng Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; đại diện lãnh đạo một số hội quần chúng.

Theo báo cáo tình hình quần chúng và kết quả hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, tình hình các giai tầng xã hội cơ bản ổn định. Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai thực hiện đã tác động tích cực tới đời sống của các tầng lớp nhân dân. Những kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc và khiếu nại, tố cáo của công dân; dành sự quan tâm nhiều hơn đối với các đối tượng người dân ở khu vực khó khăn, đặc thù, yếu thế. Cùng với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đã tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Các hội quần chúng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về hội quần chúng; bám sát chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích và điều lệ hội, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị- xã hội mà Đảng và Nhà nước giao. Trên cở đó góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đó là, việc xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong nhân dân còn lúng túng về thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể. Tình hình đơn thư khiếu kiện một số nơi còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về hội quần chúng còn nhiều bất cập, lúng túng. Phương thức hoạt động, sinh hoạt, mô hình tập hợp của các tổ chức hội quần chúng tại cơ sở hiện đang gặp khó khăn. Công tác đoàn kết, tập hợp trí thức; điều kiện để phát huy đội ngũ trí thức còn hạn chế. Một số lĩnh vực chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài còn vướng mắc, cần phải thể chế hóa bằng chính sách pháp pháp luật cụ thể hơn...

Tại Hội nghị​, các đại biểu đã được nghe 12 ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; đánh giá về những khó khăn, thách thức trong hoạt động của các hội quần chúng hiện nay; tác động tích cực, tiêu cực của thông tin mạng xã hội tình hình xuống cấp của đạo đức, ma túy, tín dụng đen đang có chiều hướng ngày càng diễn biến phức tạp trong xã hội hiện nay... Các đề xuất giải pháp cho vấn đề đặt ra.


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực, đổi mới trong phương thức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Đảng về những vấn đề liên quan đến quần chúng của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, những thành tựu về phát triển  kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng… đã góp phần cải thiện cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Cùng với các thành công trong công tác xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI)…, GDP bình quân trên người của Việt Nam đạt hơn 2.540 USD (gần 60 triệu đồng), mỗi người, một năm, trở thành nước có thu nhập trung bình, Theo dự báo vào năm 2025, nước ta sẽ có qui mô nền kinh tế vượt qua Singapore. Những thành tựu đó có phần đóng góp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, hội quần chúng.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những thách thức trong quá trình phát triển như, nước ta chuẩn bị giai đoạn già hóa dân số, năng suất lao động thấp cần được cải thiện. lợi ích của lao động giá rẻ đang có xu hướng giảm dần. Bên cạnh đó, công bằng xã hội vẫn là thách thức lớn; nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế; những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tác động không nhỏ đến suy nghĩ, quan điểm của người dân. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số địa phương còn tồn tại vấn đề phức tạp như khiếu kiện đông người, những vấn đề bức xúc gây nên phản ứng tiêu cực của người dân song chưa được giải quyết thỏa đáng. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn của các cấp, các ngành, các tổ chức đại diện…

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các tổ chức cần thống nhất nhận thức với hành động, tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường nắm chắc tình hình quần chúng, thành viên, hội viên của mỗi tổ chức; tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các tổ chức cần tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, sâu sát với cơ sở để phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thành viên, hội viên và của quần chúng nhân dân. Người dân mong muốn hoạt động của các tổ chức đại diện cho mình phải thực chất, sát với thực tiễn đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các tổ chức, nhất là các hội quần chúng cần phát huy tính chính trị, tăng cường giám sát, phản biện chính sách liên quan đến quần chúng; vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác tập hợp, phát triển hội…; phối hợp hoạt động với chính quyền và phối hợp giữa các tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động quần chúng. Trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất