Thứ Tư, 1/12/2021
Ban Dân vận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, các đồng chí Phó Trưởng Ban và toàn thể lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã thông báo những nội dung chính Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời thông báo đến hội nghị một số tình hình về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019.

Đi sâu vào nội dung, đồng chí Trưởng Ban cho biết, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tập trung phân tích mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là số lượng, cơ cấu đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức Hội đồng nhân dân phường; ngày bầu cử dự kiến... và những vấn đề cốt yếu của Đề án về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, tại Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương đã có những đánh giá tích cực về công tác dân vận. Công tác tham mưu thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân vận chính quyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đẩy mạnh hoàn thiện và thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách; giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng thực hiện hiệu quả vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo đồng thuận xã hội... 

Đó là những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần tích cực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Hoàng Phong

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi