Thứ Tư, 1/12/2021
Đoàn Kiểm tra của BCĐ Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

 Đồng chí Điểu K’Ré phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn đã báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác dân vận của tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp ủy Đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận; việc triển khai các chương trình, dự án tác động đến nhân dân đều lấy ý kiến của Nhân dân; cải cách hành chính, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức; trong việc tiếp công dân và tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cùng với các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết các lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của tỉnh còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác dân vận. Việc phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa chính quyền với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung như: Vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phản biện xã hội, vấn đề đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, công tác phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác vận động quần chúng…


 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết
Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

Phát biểu kết luận, đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên  BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền và quán triệt của Tỉnh ủy Bắc Kạn trong công tác triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, quy chế liên quan đến công tác dân vận, cụ thể hóa Quyết định 290-QĐ/TW bằng các văn bản để phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc, ban hành kế hoạch công tác dân vận trong hệ thống chính trị... Đoàn kiểm tra tiếp thu những kinh nghiệm của Tỉnh ủy Bắc Kạn trong triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW.

Đồng chí Điểu K’Ré đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đến các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận.

Trước đó trong ngày 27/5, đồng chí Điểu K’ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW và Đoàn Kiểm tra đã làm việc với Huyện ủy Ba Bể và Thành ủy Bắc Kạn về tình hình thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị Khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị./.

(baobackan.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi