Thứ Tư, 8/12/2021
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Khoa học, thiết thực, cầu thị, chân thành, lắng nghe

 Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/BDVTW, ngày 30/7/2020 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Quyết định số 597-QĐ/BDVTW, ngày 11/9/2020 của Trưởng Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị nhằm triển khai thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thống nhất lịch tổ chức các hội nghị lấy kiến.

Các dự thảo văn kiện lấy ý kiến nhân dân bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ 15/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020. Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời báo cáo tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thông báo Quyết định số 597-QĐ/BDVTW thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 9 đồng chí; thông qua Quyết định số 598-QĐ/BDVTW thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 15 đồng chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến làm rõ hơn cách thức và tiến độ, thời gian tổ chức các hội nghị lấy ý kiến.

Kết luận Hội nghị, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu về cách thức, thời điểm tổ chức và nội dung kế hoạch, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: Từng thành viên Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức hội nghị, trong đó, phát huy tính sáng tạo, chủ động của từng tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể; xây dựng chương trình, nội dung và chịu trách nhiệm điều hành hội nghị; tổng hợp ý kiến từng hội nghị và ý kiến chung báo cáo Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trước ngày 25/9/2020 hoàn thành công việc liên quan đến công tác tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thống nhất kế hoạch hoạt động. "Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, thiết thực, xu hướng tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng" - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

Hoàng Phong

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác