Thứ Tư, 6/12/2023
Ban Dân vận Trung ương: Tổng kết công tác Đảng và công tác cơ quan năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang, Đỗ Văn Phới; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo Tổng kết công tác Đảng và công tác cơ quan, năm 2020, dưới sự lãnh đạo của tập thể Lãnh đạo Ban, của Đảng ủy, sự phấn đấu nỗ lực của các vụ, đơn vị, các nội dung kế hoạch công tác năm và nhiều nhiệm vụ phát sinh đã hoàn thành tốt. Công tác Đảng được thực hiện có nền nếp; tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đảng bộ Cơ quan lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nhiệm vụ chính trị được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đời sống cán bộ toàn cơ quan tiếp tục được chăm lo.

Ban Dân vận Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nắm tình hình nhân dân, tổ chức cho nhân góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các cấp chính quyền quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bổ sung và làm rõ thêm kết quả năm 2020 trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, đoàn thể, chuyên môn; các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương.


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo”, kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, sạt lở đất ở miền Trung, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cơ quan nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; bước đầu kiểm soát thành công đại dịch Covid-19, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân...; tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Nhìn nhận lại 5 năm qua, cùng với những kết quả và hạn chế, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, nhiệm kỳ qua, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận. Trên cơ sở đó tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác dân vận. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về kết quả công việc năm 2020 cũng như trong cả nhiệm kỳ qua, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Trong thời gian qua, Ban Dân vận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu gắn với nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong đó nổi bật là thực hiện 33 đề án (trong đó 17 đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao) như các đề án về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-KL/TW về công tác dân tộc; Quy định về cán bộ, đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy và nhân dân nơi cư trú; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;  chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị…

Hoạt động của Ban Dân vận Trung ương đã góp phần thúc đẩy công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các mặt công tác đều có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được chú trọng, nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp, đã quan tâm giải quyết kiến nghị, những vấn đề mật thiết, bức xúc trong cuộc sống nhân dân, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giám sát, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, động viên nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị…

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương cũng đã tích cực đổi mới các thức tổ chức công việc, cụ thể là: Xây dựng kế hoạch năm và tổ chức thường niên, định kỳ các hội nghị giao ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang; các ban dân vận thành ủy tỉnh ủy khu vực; các hội nghị chuyên đề dân tộc, tôn giáo và các hoạt động giao ban chung hàng tháng và giao ban sáng thứ Hai tại Ban Dân vận Trung ương để chia sẻ công việc chung.

Theo đồng chí Trương Thị Mai: Đây là những dấu ấn về công tác dân vận tham mưu cho Đảng và cũng làm nền tảng tiêp tục thúc đẩy công tác dân vận trong thời gian tiếp theo.

Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban mong muốn cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu các chi bộ, các vụ, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chuẩn mực trong công việc. Toàn cơ quan nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt công việc được giao.


Đồng chí Điểu K’Ré phát biểu kết thúc Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ý kiến của các cán bộ, đảng viên tại Hội nghị, phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Nhìn lại một năm hết sức khó khăn, nhưng dưới lãnh đạo sát sao, quyết liệt, quyết tâm của lãnh đạo Ban, đặc biệt là đồng chí Trưởng Ban, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa lãnh đạo Ban với Đảng ủy cơ quan, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, đoàn kết, dân chủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2020 của cơ quan, của Đảng ủy đã đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương công bố quyết định khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và Đảng ủy cơ quan cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc: Huân Chương Lao động hạng Ba cho tập thể cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020; các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai trao và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể 
được tặng Huân Chương Lao động hạng Ba, 
các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 - 2020

 
 Đồng chí Trương Thị Mai trao Kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo, tín ngưỡng"
cho các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Lam và Nguyễn Phước Lộc

 
Đồng chí Điểu K'Ré trao Cờ thi đua của Ban Dân vận Trung ương
cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam" 
cho đồng chí  Đ
iểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; 
các đồng chí Phó Trưởng Ban:
 Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang 
 


Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương 
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020


 
 Đồng chí Bùi Tuấn Quang trao Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương
cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019 - 2020

 
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, 
Giấy khen của Đảng ủy cơ quan cho các chi bộ xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 và năm 2020
 

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất