Thứ Ba, 21/5/2024
Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương góp ý cho Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận
 
Quang cảnh Hội nghị


Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Ðảng; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Trong đó nêu rõ: Ban Dân vận Trung ương xây dựng chương trình hành động với các nội dung chính như: tham mưu quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác dân vận; tổ chức có hiệu quả các cơ chế phối hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận...

Cụ thể, một trong những nội dung công tác dân vận cần tập trung quán triệt, tuyên truyền trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”...

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá cao những quyết sách của Đảng tại Đại hội XIII về công tác dân vận, cho rằng Đảng đã luôn coi trọng vai trò của công tác dân vận trong khơi dậy và củng cố niềm tin của Dân với Đảng. Các ý kiến cũng đánh giá cao Ban Dân Vận Trung ương đã sớm xây dựng dự thảo Chương trình hành động của cả nhiệm kỳ. Qua dự thảo chương trình hành động càng cho thấy, những quan điểm, chủ trương của Đảng về nhân dân và công tác dân vận đã được quan tâm xứng tầm.

Các ý kiến cũng thống nhất nhấn mạnh việc để làm tốt công tác dân vận, một trong những yếu tố đó là người dân phải tin vào Đảng và hệ thống chính trị, mà muốn vậy thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đứng đầu hệ thống chính trị phải nêu gương để thuyết phục người dân tin tưởng ủng hộ và đồng hành.

 
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị 


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khẳng định: Việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận thực hiện trên nguyên tắc "dân biết, hiểu, đồng thuận, tạo sức mạnh chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không có dân thì không thể có sự thành công của đất nước. Do đó, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cao, nhấn mạnh vai trò và sức mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh quan điểm, "cả hệ thống chính trị cùng làm công tác dân vận”. Công tác dân vận phải quan tâm thực chất đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đồng thời đề cao vai trò làm chủ của người dân, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng đất nước, bảo vệ quyền lợi chính mình, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai và các đại biểu dự Hội nghị


Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận./.

PV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất