Chủ Nhật, 21/7/2024
Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 
Quang cảnh Hội nghị 

Dự Hội nghị còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của hai cơ quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trình bày Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc giai đoạn 2016 - 2020, trong đó khẳng định: Chương trình phối hợp đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về chủ trương, giải pháp xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc trong 5 năm qua, điểm nổi bật đó là: chất lượng, hiệu quả phối hợp tổng kết các văn bản quan trọng được thực hiện tốt, làm cơ sở quan trọng để Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành chủ trương, chính sách mới về công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của hai cơ quan và cấp uỷ, chính quyền các địa phương về công tác dân vận, công tác dân tộc; phối hợp chặt chẽ hơn trong vận động đồng bào các DTTS tham gia vào việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở vùng đồng bào DTTS. Thúc đẩy tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các ban, ngành địa phương và lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở vùng đồng bào DTTS. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao nhận thức về ví trí, vai trò của công tác phối hợp giữa công tác dân vận và công tác dân tộc.Trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp hai bên đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực trong đó có công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót và đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp để thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


 Đông chí Triệu Tài Vinh báo cáo Chương trình phối hợp tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan còn một số hạn chế. Việc phối hợp nghiên cứu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc chưa thật sâu sắc, hiệu quả còn chưa cao; phương pháp vận động chưa thật sự đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng dân tộc, từng vùng, từng miền. Công tác phối hợp của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi còn thiếu chủ động và lúng túng. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chính sách dân tộc có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng đồng bào DTTS và miền núi 05 năm gần đây đạt mức khá cao bình quân trên 7%, cao hơn bình quân chung cả nước. Đời sống của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; bình quân toàn vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm 2-3%/năm. 

Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện công tác phối hợp giữa hai cơ quan, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương đã luôn phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể, thiết thực theo chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, đã phối hợp tham mưu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 
Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị 

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hai cơ quan đã tham mưu cụ thể hoá các chính sách về công tác dân tộc phù hợp với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của đồng bào DTTS đặc biệt là các chính sách xoá đói, giảm nghèo, đầu tư phát triển hạ tầng, giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh môi trường; sự nghiệp y tế, giáo dục, được quan tâm đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS.

“Với sự quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động giữa hai cơ quan, tôi tin tưởng rằng trong giai đoạn tới công tác dân vận đồng bào các DTTS được đẩy mạnh sẽ góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định.

Tán thành với dự thảo Báo cáo, các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị đã minh họa rõ thêm kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua và đề xuất nội dung Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, những nhiệm vụ và giải pháp mang tính căn cơ trong công tác phối hợp trong thời gian tới để góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả Chương trình phối hợp công tác 05 năm qua giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn hai cơ quan nâng cao chất lượng phối hợp công tác nhất là phát huy chất lượng, hiệu quả phối hợp tổng kết các văn bản quan trọng được thực hiện tốt, làm cơ sở để Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành chủ trương, chính sách mới về công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc như: Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Bên cạnh đó, cần chủ động dự báo, nắm chắc tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 hiện nay. Từ đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân các dân tộc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, đẩy mạnh xóa bỏ các tập tục lạc hậu, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Hầu A Lềnh ký kết Chương trình phối hợp công tác
giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025


Trong giai đoạn 2021-2025, Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc phối hợp nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; phối hợp trong công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp trong công tác cán bộ, xây dựng lực lượng cốt cán dân tộc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS; phối hợp trong công tác hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đồng bào DTTS; phối hợp trong công tác trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc…

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất