Thứ Năm, 23/5/2024
Đảng ủy Cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

 Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đổi những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng); Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung, những điểm mới trong các quy định là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...


Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
trình bày những nội dung cơ bản của các quy định tại hội nghị tập huấn 

Qua hội nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác