Thứ Bảy, 25/5/2024
Đảng ủy Cơ quan Ban Dân vận Trung ương: Hội nghị quán triệt, học tập, sinh hoạt chuyên đề Quý I/2022

 Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, cụ thể hóa các Kết luận của Trung ương Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là đợt sinh hoạt chuyên đề trong Quý I, hướng đến Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

Hội nghị tập trung vào các nội dung chính: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.


Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực 
quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 
Chuyên đề học tập toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII, chuyên đề năm 2022, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương 


Trong nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chuyên đề học tập toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" gắn với chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương", gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương; Chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Ban Dân vận Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung “Học tập - Làm theo - Nêu gương” và 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề về sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.


Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan
 trình bày những nội dung trọng tâm các kết luận, kế hoạch, quyết định tại Hội nghị

Về nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan đã trình bày những nội dung chính và một số điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. 

Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII đặt ra vấn đề rộng hơn là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới đã quán triệt nhấn mạnh những nội dung trọng tâm, những điểm mới trong "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 23/7/2021 của Bộ Chính trị và một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập của các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí lưu ý, từng cán bộ, đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi vụ, đơn vị, nhất nhất là người đứng đầu, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại Hội nghị, coi đây là những cẩm nang quan trọng để tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, cần nắm thật vững quan điểm, những nội dung cơ bản được truyền đạt, đặc biệt là những nội dung cốt lõi trong các Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập toàn khóa, chuyên đề năm 2022; Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Ban Dân vận Trung ương; coi đó là công việc thường xuyên của đơn vị gắn với phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đươc giao.

Đồng chí khẳng định: Việc ban hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng là một phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu và trước nhất của Đảng. Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ trương, nghị quyết Đảng; nhanh chóng triển khai, tích cực tuyên truyền ra các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Trưởng Ban tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, Đảng bộ cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan sẽ thực hiện thành công các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định..., góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương cũng như công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Phong

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất