Thứ Bảy, 25/5/2024
Ban Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh

 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Dân vận Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh báo cáo với Đoàn công tác về tình hình, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/1/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó nêu rõ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, thực chất các nội dung trên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và trong nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận.
 
Tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tốt vai trò đại diện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo.
 
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh cũng báo cáo với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương việc thực hiện Đề án thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó đã nêu rõ những kết quả, hiệu quả, cùng các thuận lợi, khó khăn.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
 phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời, đánh giá cao trong những năm qua, cấp ủy địa phương đã đặc biệt quan tâm công tác dân vận gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh, chú trọng đổi mới toàn diện hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với nhiều đột phá.

 
Cũng qua khảo sát thực tế tại Quảng Ninh, qua thực tiễn 5 năm triển khai ở Quảng Ninh cho thấy việc thực hiện mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện là chủ trương đúng, phù hợp với thực tiễn ở cấp huyện, vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu để tiếp tục thực hiện. Ở cấp tỉnh, sau 4 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được đang bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, do đây là mô hình mới, chưa có trong tiền lệ nên còn thiếu những cơ sở pháp lý đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của Cơ quan khối. Nhất là sau khi Trung ương ban hành Quyết định số 212 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, trong đó không quy định về mô hình tổ chức của Cơ quan khối. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức theo ngành dọc Trung ương xuống địa phương còn có những khác biệt cả về nội dung và thời gian, dẫn đến khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Cơ quan khối.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, trong những năm qua Tỉnh uỷ Quảng Ninh đặc biệt quan tâm công tác dân vận gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực sự là “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, chú trọng đổi mới toàn diện hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với nhiều đột phá.
 
Quảng Ninh cũng luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, phát huy đúng vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. Nhờ đó, nhiều chủ trương lớn, mô hình mới thí điểm, việc khó của tỉnh khi đã đạt được sự thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, phát huy đúng mức vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động được sức mạnh tổng hợp và đã đem đến những thành công.

 Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận của Đảng gắn với đặc thù của Quảng Ninh, tỉnh xác định phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị gạt sang bên lề, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, nhân dân được thụ hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với nhanh chóng thu hẹp vùng miền và khoảng cách giàu nghèo là một trong những khâu đột phá chiến lược; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong việc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tất cả các lĩnh vực đều thể hiện rõ cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Quảng Ninh cũng tiến hành đánh giá thông qua các chỉ số độc lập để đo đếm cụ thể chính quyền phục vụ nhân dân. Đồng chí mong muốn Ban Dân vận Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đồng hành với tỉnh trong xây dựng Quảng Ninh không chỉ là tỉnh điển hình về kinh tế, xã hội, mà còn điển hình trong xây dựng giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao và ghi nhận những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt công tác dân vận đã được tỉnh Quảng Ninh chuyển hóa thành chỉ đạo để huy động mọi nguồn lực để  phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP cũng như phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đồng chí cũng đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã triển khai bài bản, kịp thời, đồng bộ Quyết định số 23-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 160-TB/TW của Bộ Chính trị khóa X, với nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới. Qua đó đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập hợp, vận động được các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân thực chất. Từ đó, ngày càng củng cố thêm niềm tin trong nhân dân với Đảng và chính quyền.

Tìm hiểu thực tế mô hình cơ quan chuyên trách tại địa phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho rằng mô hình Cơ quan khối cấp huyện có thể nhân rộng vì qua thực tế đã cho thấy nhiều ưu điểm. Đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần đánh giá kỹ lưỡng mô hình này, trong đó tiếp tục phát huy những ưu điểm và bổ sung, hoàn thiện những bất cập để mô hình Cơ quan Khối cấp huyện hoàn thiện tốt hơn.

Đối với mô hình Cơ quan khối cấp tỉnh, đây là mô hình Quảng Ninh thí điểm đầu tiên trong cả nước, do đó, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế. Đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu xây dựng Đề án đánh giá toàn diện mô hình này để có đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, vừa đảm bảo thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng hiệu quả các cơ quan giúp việc cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Thị ủy Quảng Yên (Quảng Ninh) về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị và việc thực hiện thí điểm mô hình Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

(baoquangninh.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất