Thứ Bảy, 25/3/2023
Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực; Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban.

 
Quang cảnh Hội nghị 

 

Tham dự Hội nghị ở Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương; Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công An; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư của một số Tỉnh ủy, Thành ủy và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Trưởng Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương…

Những kết quả nổi bật năm 2022

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả góp phần tạo đồng thuận, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 
Đồng chí Phạm Tất Thắng trình bày Báo cáo tại Hội nghị 

 

 Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chủ trì tổ chức 34.194 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác Dân vận cho 1.695.758 lượt cán bộ Dân vận các cấp trong hệ thống chính trị; đã ban hành 119.566 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tiến hành kiểm tra 14.413 cuộc đối với 29.835 tổ chức, đơn vị; giám sát 15.024 cuộc đối với 29.329 tổ chức, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tiếp 127.626 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 122.987 đơn, thư công dân phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại; đã xem xét giải quyết theo thẩm quyền là 98.462 đơn, đạt tỉ lệ 80,05% số đơn phải giải quyết.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác Dân vận năm 2022; phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác dân vận; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, theo hướng sát thực, hiệu quả, gắn với cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp tập trung vào cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Năm 2022, cả nước có 195.201 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký, trong đó, các cấp có thẩm quyền đã công nhận 119.638 mô hình (70.700 mô hình tập thể, 48.938 mô hình cá nhân) trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, giao Ban Dân vận Trung ương chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết 06 nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”.

Ban Dân vận cấp tỉnh, huyện đã chủ trì, phối hợp tổ chức 23.296 hội nghị với 879.141 lượt cán bộ Dân vận tham gia tập huấn, cập nhập kiến thức về công tác Dân vận; ban hành 24.137 văn bản để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tiến hành kiểm tra 16.691 cuộc đối với 21.812 tổ chức, đơn vị và đảng viên; giám sát 11.813 cuộc đối với 24.696 tổ chức, đơn vị và đảng viên.

Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, trong năm 2022, công tác dân vận còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cơ quan nhà nước, tổ chức đảng, người đứng đầu, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhất là ở cấp cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận; việc quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận ở một số nơi còn mang tính hình thức, kết quả, hiệu quả còn hạn chế. Phối hợp thực hiện công tác dân vận ở một số ngành, địa phương, giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn có việc chưa chủ động, chưa kịp thời, chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao. Công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng cốt cán trong tôn giáo ở một số nơi chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện công tác dân vận tham gia công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự được phát huy. Công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, tôn giáo, dân tộc ở một số địa phương có lúc còn bị động, lúng túng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham luận, thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp. Các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả công tác dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng thời, tập trung nhấn mạnh và làm sâu sắc hơn những kết quả dấu ấn nổi bật của ngành Dân vận; làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất thêm một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà hệ thống dân vận và kết quả công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị đạt được. “Năm 2022, công tác dân vận đã được triển khai đồng bộ, có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng lên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

 
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Nổi bật là nổi bật là: (1) Ban Dân vận các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở sát hợp nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia… (2) Ban Dân vận Trung ương đã tích cực tham mưu, nâng cao hiệu quả việc nắm tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo thông qua các cơ chế, chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác dân vận trong bối cảnh mới. (3) Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2023 như Báo cáo đã nêu, đồng chí Võ Văn Thường nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng về tình hình đất nước và thế giới, những tác động tích cực và tiêu cực tới nước ta; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước. .

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ tư, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, các nội dung liên quan đến công tác dân vận, đến nhân dân.

Thứ năm, ngành dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, có kỹ năng, phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới, công tâm, khách quan…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, với ý thức, trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết và ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, ngành Dân vận cùng cả hệ thống chính trị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ động, đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Cùng với tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu với Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và ngành dân vận sẽ bổ sung, cụ thể hóa vào trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra những nhiệm vụ sát thực, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác dân vận năm 2023 và những năm tiếp theo.

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận Hội nghị 

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị ngành dân vận tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo. Trọng tâm là tham mưu giúp Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch; tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng các cấp về công tác dân vận; tăng cường hơn nữa việc tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và các ban, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức và giải quyết kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và đề nghị quan tâm vận động nhân dân thực hiện việc nuôi trồng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng...

Tin Hà Thanh, ảnh Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất