Thứ Năm, 25/4/2024
Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI)

 Quang cảnh buổi làm việc

Dự và làm việc với Đoàn khảo sát về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Tỉnh ủy viên, đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy…

Báo cáo tóm tắt kết quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn trình bày tại Hội nghị cho thấy, công tác dân vận của tỉnh được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tiêu biểu.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 02 đề án, 13 chỉ thị, 01 nghị quyết, 01 kết luận, 02 quy chế về công tác dân vận, 22 quyết định, 09 hướng dẫn, 02 quy định, 14 kế hoạch để lãnh đạo về công tác dân vận. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành 129 chương trình hành động, 527 kế hoạch để cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Các nội dung công tác dân vận được đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác dân vận của cơ quan chính quyền các cấp được quan tâm đổi mới nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. HĐND thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. UBND các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân. Đưa tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 81,77%, xếp thứ 5 toàn quốc…


 Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện cấp cơ sở”, đến nay đã có 166/200 xã, phường, thị trấn triển khai (đạt 80%). Qua triển khai mô hình, có 100% đơn vị thực hiện lắp đặt hòm thư góp ý; 93,9% đơn vị lắp đặt lịch tiếp công dân, bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính và treo các khẩu hiệu: 5 biết (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn), 4 luôn (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu và luôn giúp đỡ), 3 thể hiện (tôn trọng, văn minh, gần gũi)…

Lực lượng vũ trang thực hiện tuyên truyền có hiệu quả các quan điểm, chủ trương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định trật tự trên địa bàn; quốc phòng, an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, tăng cường, củng cố ngày càng vững mạnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở với phương châm gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, chăm lo cho đời sống của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Gắn với việc thực hiện các Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể hóa việc đổi mới, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.


 Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng các mô hình, điển hình Dân vận khéo tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên các lĩnh vực, địa bàn trong tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Giai đoạn 2017 – 2020, toàn tỉnh xây dựng được 1.973 mô hình, điển hình Dân vận khéo. Giai đoạn 2021 - 2023, có 1.291 mô hình Dân vận khéo được đăng ký thực hiện và có 1.145 mô hình được công nhận, mang lại hiệu quả rõ nét trên mọi mặt đời sống xã hội, nhất là trong hoàn thành các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, tỉnh có 96/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53%...

Từ những kết quả đạt được qua tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã rút ra 03 bài học kinh nghiệm; 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Các đại biểu dự buổi làm việc cũng đã trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá để làm rõ thêm những bài học kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo trong quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW tại một số cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.


 Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã luôn bám sát mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về thực hiện công tác dân vận đã được nâng lên, hoạt động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận đã góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; niềm tin của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...


 Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW.

Việc triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW bảo đảm đúng vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, cùng các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được thực hiện tốt ở các cấp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác dân vận.

Trân trọng ghi nhận, tiếp thu những kết quả, bài học kinh nghiệm, ý kiến, phản ánh, kiến nghị của các cấp ủy và Tỉnh ủy Lạng Sơn qua đợt khảo sát, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tỉnh tăng cường và đổi mới công tác dân vận với những giải pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong tình hình mới.

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất